Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.2 – Biblia uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku Adamowego

Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.2 - Biblia uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku AdamowegoRozważając kwestię: czy właściwym jest twierdzenie, że słowo „wszystkich” [greckie πᾶς (pas)] w takich wersetach jak 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4 i 6 rzeczywiście oznacza wszystkich, biorąc pod uwagę, że są takie fragmenty Biblii, w którym to słowo oczywiście nie oznacza wszystkich – w poprzednim odcinku stwierdziliśmy, że chociaż słowo „wszyscy” [greckie πᾶς (pas)] w Piśmie Świętym – poza nielicznymi wyjątkami – prawie zawsze ma zastosowanie uniwersalne, i w związku z tym zadanie dostarczenia dowodu, że w danym przypadku akurat jest inaczej, spada na tego, kto tak twierdzi, to i tak wykażemy, że z trzech powodów w 1 Tymoteusza rozdziale 2 wersetach 4 i 6 słowo „wszyscy” oznacza każdego, a nie np. „wszelkiego pokroju”.

Poprzednio rozważyliśmy powód (1) – że Pismo Święte jasno naucza, że Bóg w swej miłości pragnie zbawienia od wyroku Adamowego każdego człowieka. Dziś zajmiemy się powodem (2) – że Biblia także wyraźnie uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku Adamowego. Zacytujemy następujące teksty na potwierdzenie tej myśli (oraz, tak jak poprzednio, dla korzyści czytelników Przekładu Nowego Świata [dalej: PNŚ] przedstawiamy dla porównania te same wersety w brzmieniu właśnie owego przekładu):

 • ewangelia Jana rozdział 1 werset 29: „Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: ‚Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata’”;
  [PNŚ: „(29) Następnego dnia zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: ‚Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata!’”]
 • ewangelia Jana rozdział 3 wersety 15-17: „(15) aby każdy [greckie πᾶς (pas)], kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy [greckie πᾶς (pas)], kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”;
  [PNŚ: „(15) aby każdy [greckie πᾶς (pas)], kto w niego wierzy, miał życie wieczne. (16) Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt [greckie πᾶς (pas)], kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. (17) Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego wybawiony”].
 • ewangelia Jana rozdział 12 wersety 32 i 33: „(32) Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich [greckie πᾶς (pas)] ku sobie”. (33) Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć”
  [PNŚ: „(32) Ja jednak, jeśli będę z ziemi zostanę uniesiony w górę, pociągnę ku sobie ludzi wszelkiego pokroju [greckie πᾶς (pas)]”. (33) To zaś powiedział w tym celu, żeby wskazać, jaką śmiercią ma umrzeć”].
 • Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19: „(18) A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich [greckie πᾶς (pas)] ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim [greckie πᾶς (pas)] ludziom życiodajne usprawiedliwienie. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi”;
  [PNŚ: „(18) A zatem jak przez jedno wykroczenie doszło do potępienia ludzi wszelkiego pokroju [greckie πᾶς (pas)], tak też przez jeden akt usprawiedliwienia dochodzi w wypadku ludzi wszelkiego pokroju [greckie πᾶς (pas)] do uznania ich za prawych, ku życiu. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się prawymi”].
 • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 21 i 22: „(21) Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. (22) Bo jak w Adamie wszyscy [greckie πᾶς (pas)] umierają, tak też w Chrystusie wszyscy [greckie πᾶς (pas)] zostaną ożywieni”;
  [PNŚ: „(21) Skoro bowiem śmierć jest przez człowieka, to i zmartwychwstanie umarłych jest przez człowieka. (22) Bo jak w Adamie wszyscy [greckie πᾶς (pas)] umierają, tak też w Chrystusie wszyscy [greckie πᾶς (pas)] zostaną ożywieni”].
 • Hebrajczyków rozdział 2 werset 9: „Natomiast w Tym, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa, ukoronowanego chwałą i czcią dzięki śmiertelnym cierpieniom! A zatem z łaski Bożej zaznał On śmierci za wszystkich! [greckie πᾶς (pas)];
  [PNŚ: „widzimy natomiast Jezusa, który został uczyniony nieco niższym od aniołów, ukoronowanego chwałą i szacunkiem za wycierpienie śmierci, aby z racji niezasłużonej życzliwości Bożej zakosztował śmierci za każdego [greckie πᾶς (pas)] człowieka”].
 • 1 Jana rozdział 2 werset 2: „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata”.
  [PNŚ: „I on jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, lecz także całego świata”].

Poprzednia stronaNastępna strona