Część 2: Wprowadzenie wśród ludzi każdej dobrej rzeczy i wpływu

Część 2: Wprowadzenie wśród ludzi każdej dobrej rzeczy i wpływuW poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważanie (12) argumentu za istnieniem nadziei dla niezbawionych zmarłych, od zauważenia, że Królestwo Chrystusa ma cel negatywny, jakim jest zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu. Obecnie rozważymy część b) tego argumentu: że celem pozytywnym Królestwa Chrystusa jest wprowadzenie wśród ludzi dobrych rzeczy i wpływów w celu przywrócenia ich do doskonałości.

Wykazaliśmy poprzednio, że Biblia uczy, iż Pan Jezus objawił się po to by zniszczyć uczynki diabła, jak również samego diabła. Skoro tak, to oczekujemy więc Wieku Tysiąclecia, by być świadkami zniszczenia wyroku śmierci, jak również wszystkich skutków tego wyroku: grzechu, błędu, przesądów, smutku, bólu, wzdychania, płaczu, chorób, głodu, zarazy, suszy, krańcowego upału i zimna, niedostatku, wojen, rewolucji, anarchii, ucisku, nędzy, ignorancji, umierania i śmierci.

Oczekujemy Wieku Tysiąclecia, by być świadkami realizacji także drugiego wspomnianego wyżej celu Królestwa, tj. wprowadzenia w miejsce powyższych składników klątwy ich przeciwieństw, czyli inaczej mówiąc: odwrócenia wyroku jaki ściągnął na siebie Adam, a w nim cała ludzkość, i jego skutków. Czyli wprowadzenia sprawiedliwości, prawdy, pobożności, radości, przyjemności, spokoju, uśmiechu, obfitości, zdrowia, edeńskiego klimatu, pomyślności, pokoju narodowego i międzynarodowego, porządku, wolności, bogactw, wykształcenia, obudzenia zmarłych, rekonwalescencji i powrotu do doskonałego życia.

Te, bardzo pożądane, cele – zniszczenia diabła i jego uczynków (skutków wyroku jaki został wydany na ludzkość), oraz wprowadzenia w ich miejsce ich przeciwieństw, będą wspólnie osiągane przez realizację planu Bożego, dzięki charakterowi, przygotowaniu i władzom klas Królestwa oraz porządkowi społecznemu, nagrodom i karom Wieku Tysiąclecia. Możemy być pewni, że obietnice i przysięgi Boga oraz ofiara i uwielbiony stan Chrystusa doprowadzą do tych błogosławionych rezultatów – że przyniosą owoce w postaci powodzenia Boskiego planu:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 16-18: „(16) mówiąc: ‘Przysięgam na samego siebie, wyrocznia to Jahwe, ponieważ uczyniłeś to, iż nie odmówiłeś, mi twego syna jedynego, (17) dlatego będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek, który jest na brzegu morza. Potomstwo twoje zdobędzie bramę swych nieprzyjaciół. (18) Wszystkie narody będą błogosławione w twoim potomstwie, dlatego że usłuchałeś mego głosu’”;
  • 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 21: „Lecz na moje życie – chwała PANA napełni całą ziemię!”;
  • Izajasza rozdział 45 wersety 22-23: „(22) Zwróćcie się do Mnie, aby się zbawić, wszystkie krańce ziemi, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego! (23) Przysięgam na siebie, moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo. Przede Mną zegnie się wszelkie kolano i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!”;
  • Izajasza rozdział 53 werset 11: „Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości ich on sam poniesie”;
  • Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 32-33: „(32) A gdy Ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. (33) Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć”;
  • Rzymian rozdział 5 wersety 18-19: „(18) A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi”;
  • 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4-6: „(4) Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”.

Tak jak warunki wciąż jeszcze istniejącego królestwa szatana sprzyjają działaniu przekleństwa, tak też warunki Królestwa Bożego będą sprzyjać działaniu błogosławieństw restytucji od przekleństwa. Chwała niech będzie naszemu Bogu za taką nadzieję i perspektywy!
Poprzednia stronaNastępna strona