Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 1: Wstęp

Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 1: WstępDrugim powodem nadziei dla niezbawionych zmarłych jest okupowa ofiara Jezusa złożona za KAŻDEGO człowieka. To, że Jezus umarł za grzechy całej rodziny ludzkiej w sposób oczywisty wynika z następujących wersetów:

 • Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 29 i 36: „(29) Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. (36) A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto Baranek Boży!””;
 • Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 14-17: „(14) i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony”;
 • Ewangelia Jana rozdział 11 wersety 51 i 52: „(51) Nie powiedział zaś tego od siebie, lecz jako najwyższy kapłan sprawujący wówczas urząd wygłosił proroctwo, że Jezus umrze za naród. (52) A nie tylko za naród, ale również, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże”
 • Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19: „(18) A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia”;
 • 1 Koryntian rozdział 15 werset 3: „Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem”;
 • 2 Koryntian rozdział 5 wersety 14, 15 i 19: „(14) Miłość Chrystusa przynagla nas, ponieważ przekonaliśmy się, że Jeden umarł za wszystkich, a więc wszyscy umarli. (15) On umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. (19) To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania”;
 • Galacjan rozdział 4 werset 5: „aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”;
 • Kolosan rozdział 1 werset 20-ty: „i przez Niego pojednać ze sobą wszystko — na ziemi i w niebie — dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu”;
 • 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6: „który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”;
 • Hebrajczyków rozdział 2 werset 9: „Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował”;
 • 1 Jana rozdział 2 werset 2: „On właśnie jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko zresztą za nasze, lecz również za grzechy całego świata”.

Poprzednia stronaNastępna strona