Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 2: „Kapłani”

Urzędowe imiona Chrystusa - cz. 2: "Kapłani"W poprzednich odcinkach rozważyliśmy biblijną nazwę „Wyzwoliciele”, jaka jest przez Pismo Święte stosowane do Jezusa i Kościoła – Jego Ciała, w ich przyszłym stosunku do świata, i dzięki temu poznaliśmy w jaki sposób Pan wskazuje przez nie na dzieło zbawienia, jakie będzie dokonane dla tych, którzy zmarli nie otrzymawszy sposobności zbawienia na podstawie wyboru. Dziś uczynimy to samo w odniesieniu do imienia „Kapłani”, które – w zastosowaniu do Jezusa i Kościoła – także potwierdza istnienie tej nadziei:

 • Hebrajczyków rozdział 3 werset 1: „A zatem, bracia święci, których łączy to samo niebiańskie powołanie, wpatrujcie się w Jezusa, apostoła Bożego i najwyższego kapłana naszego wyznania”;
 • 1 Piotra rozdział 2 wersety 5 i 9: „(5) wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. (9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło”;
 • Objawienie rozdział 1 werset 6: „I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen”;
 • Objawienie rozdział 5 werset 10: „Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami — będą oni królować na ziemi”;
 • Objawienie rozdział 20 werset 6: „Szczęśliwy i święty ten, kto weźmie udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa. Będą też z Nim królować przez tysiąc lat”.

Kapłan to ten, który – na podstawie ofiary składanej Bogu za innych – pełni funkcję pojednawczą między Bogiem a człowiekiem:

 • Hebrajczyków rozdział 5 werset 1: „Każdy arcykapłan wybierany jest spośród ludzi i wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga. Jego zadaniem jest składanie darów i ofiar za grzechy”;
 • Hebrajczyków rozdział 2 werset 17: „Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, dla przebłagania za grzechy ludu”.

Jezus i Jego współkapłani składają ofiary Bogu w tym życiu:

 • Hebrajczyków rozdział 5 wersety 1 i 5: „(1) Każdy arcykapłan wybierany jest spośród ludzi i wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga. Jego zadaniem jest składanie darów i ofiar za grzechy. (5) Stąd i Chrystus nie wywyższył samego siebie, stając się Arcykapłanem, lecz uczynił to Ten, który do Niego powiedział: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”;
 • Hebrajczyków rozdział 9 wersety 11 i 12: „(11) Właśnie Chrystus, który pojawił się jako Arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależący do rzeczy stworzonych. (12) Wszedł On do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie”;
 • Hebrajczyków rozdział 13 wersety 15 i 16: „(15) Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego Imię. (16) Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu”;
 • 1 Piotra rozdział 2 werset 5 (cytowany powyżej: „(5) wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa”).

Chrystus jako Kapłan w ciągu tego wieku pojawia się przed oblicznością Bożą za wybranych, nie za niewybranych:

 • Hebrajczyków rozdział 9 werset 24: „Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga”;
 • Hebrajczyków rozdział 10 werset 14: „Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca”;
 • ewangelia Jana rozdział 17 werset 9: „Ja wstawiam się za nimi. Nie za światem, lecz za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoi”,

podobnie jak Aaron, będący typem na Niego, najpierw wchodził do świątnicy najświętszej z krwią cielca tylko za wybrane pokolenie Lewiego: 3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 11: „(11) Potem Aaron przyprowadzi cielca ofiary za swój grzech, dokona przebłagania ZA SIEBIE I SWÓJ DOM — i złoży cielca w ofierze za swój grzech”.

Tak jak później Aaron czynił pojednanie krwią kozła za resztę Izraela, a następnie błogosławił go (3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 15: „Następnie kapłan złoży kozła w ofierze ZA GRZECH LUDU, wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z tą krwią podobnie jak uczynił z krwią cielca, to znaczy pokropi nią nad pokrywą przebłagania oraz przed pokrywą”), tak i Chrystus w Tysiącleciu – gdy ofiara Kościoła się zakończy – wstawi się przed Bogiem za świat i wtedy On i Kościół będą błogosławić nie wybranych.

Fakt, że wówczas Kościół wraz z Jezusem będą Kapłanami dowodzi, że będą inni, na rzecz których Oni będą dokonywać pojednania – to jest: niewybrani (w przeciwnym razie, gdyby nie było dla kogo dokonywać pojednania, ani potrzeby pojednania, to ten urząd nie miałby sensu). Tak więc urzędowe imię „Kapłani” potwierdza, że Jezus i Kościół udzielą niewybranym zmarłym sposobności zbawienia.
Poprzednia stronaNastępna strona