Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 1: „Wybawiciele” – część 2

Urzędowe imiona Chrystusa - cz. 1: "Wybawiciele" - część 2W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważanie imienia „Wyzwoliciele” z proroctwa Abdiasza rozdziału 1 wersetu 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzić górę Ezawa. I królestwo będzie należeć do Pana” – od zauważenia powodu dla którego ten fragment wskazuje na nadzieję dla niewybranych. Dziś w krótkości zajmiemy się kwestią opisanych tu Wybawicieli.

W wersecie tym góra Syjon reprezentuje Królestwo niosące zbawienie, Królestwo Tysiąclecia:

  • Joela rozdział 2 werset 32 [w niektórych przekładach rozdział 3 werset 5]: „Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe, będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie ocalenie – jak zapowiedział Jahwe; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahwe wezwie”;
  • Abdiasza rozdział 1 werset 17: „A na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie swoje posiadłości”.

Wybawiciele/Zbawiciele wstępujący na nią to Jezus i Jego Kościół, wybrańcy:

  • Izajasza rozdział 2 wersety 2 i 3: „(2) Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią PANA będzie posadowiona na szczycie gór, będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody. (3) Liczne ludy wyruszą, mówiąc: Chodźmy, wstąpmy na górę PANA, idźmy do domu Boga Jakuba, niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami; z Syjonu bowiem wyjdzie Prawo, a Słowo PANA z Jerozolimy”;
  • Izajasza rozdział 60 wersety 14, 15 i 18: „(14) Przyjdą do ciebie pokornie synowie twoich ciemięzców. Padną na twarz u twoich stóp wszyscy, którzy tobą gardzili. I nazywać cię będą ‘miastem PANA’, ‘Syjonem Świętego Izraela’. (15) Byłaś opuszczona i znienawidzona i omijał cię przechodzień, a teraz uczynię cię chlubą na wieki, radością przez pokolenia! (…) (18) Nie usłyszy się już o przemocy w twoim kraju ani o spustoszeniu i ruinie w twoich granicach. Nazwiesz swe mury ‘Zbawieniem’, a swoje bramy ‘Chwałą’”;
  • Rzymian rozdział 11 wersety 26 i 30-32: „(26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (…) (30) Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary; (31) Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. (32) Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować”.

Jako Wybawiciele/Zbawiciele sądzić oni będą górę Ezawa, niewybranych, uwalniając ich od nieprzyjaciół (grzechu, śmierci i grobu), tak jak sędziowie wybawiali Izrael od nieprzyjaciół. Ten chwalebny stan zostanie osiągnięty, gdyż, jak zapewnia nas ten werset, „królestwo będzie należeć do PANA”. W ten sposób wybrańcy jako Wybawiciele naprawią upadek Adama, przywiodą niewybranych na ścieżki sprawiedliwości porzucone przez Adama i przez nich:

  • Izajasza rozdział 58 werset 12: „Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia [w innych przekładach: „przy których się mieszka” lub „na (ponowne) zamieszkanie”]”.

(Na marginesie – prosimy o pamiętać o tych myślach także przy rozważaniu tematu „Dnia Sądu”)

To oczywiście dowodzi istnienia w Królestwie Bożym szansy dla niewybranych, którą otrzymają z rąk Zbawiciela, Jezusa i Jego Kościoła – Oblubienicy.

A skoro i oni będą mieli szansę, to z pewnością wszyscy pozostali z niezbawionych zmarłych, którzy w tym życiu byli pozbawieni możliwości zbawienia, także będą ją mieli „w tym dniu” – wymaga tego sprawiedliwość. Tak więc oświadczenia Biblii o przyszłych faktach potwierdzają istnienie nadziei dla wielu z niezbawionych zmarłych.
Poprzednia stronaNastępna strona