Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 3: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 1 z 2

Pełna sposobność dla wszystkich - cz. 3: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości - część 1 z 2W poprzednim odcinku wykazaliśmy, że drugi z warunków/przesłanek składających się na możliwość uzyskania zbawienia – to jest, że wszyscy poznają Boską Prawdę – będzie udziałem całej rodziny ludzkiej. Dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć zauważanie, że prawdziwa jest także trzecia przesłanka, to jest, że Biblia uczy, iż wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – a w takich warunkach zreformowanie się i życie wieczne będzie oczywiście możliwe nawet dla najsłabszych i najbardziej zdegradowanych.

Następujące warunki niesprzyjające grzechowi, a sprzyjające sprawiedliwości staną się dostępne dla wszystkich podczas królowania Mesjasza:

1) przekleństwo zostanie zdjęte z ziemi:

 • Izajasza rozdział 61 werset 4: „I odbudują pradawne ruiny, ze zgliszcz dźwigną prastare budowle, odnowią zniszczone miasta, rumowiska leżące od pokoleń”,

2) a ziemia stanie się przywróconym rajem:

 • Ezechiela rozdział 36 werset 35: „Powiedzą raczej: Ta ziemia, niegdyś spustoszona, stała się jak ogród Eden! Miasta, zrujnowane, spustoszone i zburzone, są znów obwarowane i mają mieszkańców”;
 • Izajasza rozdział 35 wersety 1 i 2: „(1) Niech się raduje pustynia i ziemia wyschnięta! Niech step się weseli i rozkwita jak krokus! (2) Niech bujnym okryje się kwieciem! Niech się cieszy, raduje i weseli! Dana jej będzie chwała Libanu, wspaniałość Karmelu i Szaronu. Zobaczą chwałę PANA, wspaniałość Boga naszego”;

3) szatan i jego upadli aniołowie zostaną związani, by nie mogli zwodzić ludzi:

 • Objawienie rozdział 20 wersety 1-3: „(1) Następnie zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, który trzymał w ręku klucz do otchłani i ogromny łańcuch. (2) Chwycił on smoka, dawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż upłynie tysiąc lat. Potem ma być na krótki czas wypuszczony”,

4) a Chrystus i Kościół obejmą władzę dla dobra ludzkości:

 • Psalm 72 werset 8: „Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi”;
 • Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6: „(4) Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Boga – tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (6) Szczęśliwi i święci ci, którzy mają w nim udział. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa – a panować z Nim będą tysiąc lat”;

5) błąd i grzech zostaną na zawsze zniszczone:

 • Izajasza rozdział 25 werset 7: „I zerwie na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i całun, który spowijał wszystkie narody”;
 • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 25 i 55-57: „(25) Potrzeba, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. (55) Gdzie jest, o śmierci, twój triumf? Gdzie jest, o śmierci, twe żądło? (56) Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu – Prawo. (57) Bogu jednak dzięki! On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa”,

6) a prawda i sprawiedliwość zwyciężą:

 • Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”;
 • Izajasza rozdział 61 werset 11: „Bo jak ziemia porasta zielenią i jak w ogrodach kiełkuje zasiew, tak Wszechmocny PAN sprawi, że wyrośnie sprawiedliwość i wobec wszystkich narodów wzniesie się pieśń chwały”;

7) wyrok śmierci zostanie zdjęty z człowieka:

 • Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19: „(18) A zatem, jak z powodu występku jednego człowieka wyrok potępiający dotknął wszystkich ludzi, tak też z powodu jednego czynu usprawiedliwiającego do wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dające życie. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi”,

8) a w zamian otrzyma on możliwość restytucji:

 • Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 19-21: „(19) A zatem czyńcie pokutę i nawróćcie się, by grzechy wasze były zgładzone. (20) Wówczas nadejdą od Pana czasy ochłody i ześle wam przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. (21) Niebo musi go zatrzymać, dopóki nie nadejdą czasy odnowienia wszechrzeczy, o których Bóg od wieków mówił przez usta swoich świętych proroków”;

9) smutek i wzdychanie pierzchną, a radość i szczęście zajmą ich miejsce:

 • Izajasza rozdział 35 werset 10: „I wrócą wykupieni przez PANA, i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie”;
 • ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10: „Lecz anioł przemówił do nich: [Przestańcie się bać, bo oto przynoszę wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie (udziałem) całego ludu”;

10) wojny i walki ustaną:

 • Izajasza rozdział 2 werset 4: „I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy: nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy”,

11) a ich miejsce zajmą pokój i dobra wola:

 • Izajasza rozdział 9 werset 7: „Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości – od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość PANA Zastępów”;
 • ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 14: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Dobrej Woli”;

Poprzednia stronaNastępna strona