Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 3: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 1 z 2

Pełna sposobność dla wszystkich - cz. 3: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości - część 1 z 2W poprzednim odcinku wykazaliśmy, że drugi z warunków/przesłanek składających się na możliwość uzyskania zbawienia – to jest, że wszyscy poznają Boską Prawdę – będzie udziałem całej rodziny ludzkiej. Dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć zauważanie, że prawdziwa jest także trzecia przesłanka, to jest, że Biblia uczy, iż wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – a w takich warunkach zreformowanie się i życie wieczne będzie oczywiście możliwe nawet dla najsłabszych i najbardziej zdegradowanych.

Następujące warunki niesprzyjające grzechowi, a sprzyjające sprawiedliwości staną się dostępne dla wszystkich podczas królowania Mesjasza:

1) przekleństwo zostanie zdjęte z ziemi:

 • Izajasza rozdział 61 werset 4: „I odbudują pradawne ruiny, ze zgliszcz dźwigną prastare budowle, odnowią zniszczone miasta, rumowiska leżące od pokoleń”,

2) a ziemia stanie się przywróconym rajem:

 • Ezechiela rozdział 36 werset 35: „Powiedzą raczej: Ta ziemia, niegdyś spustoszona, stała się jak ogród Eden! Miasta, zrujnowane, spustoszone i zburzone, są znów obwarowane i mają mieszkańców”;
 • Izajasza rozdział 35 wersety 1 i 2: „(1) Niech się raduje pustynia i ziemia wyschnięta! Niech step się weseli i rozkwita jak krokus! (2) Niech bujnym okryje się kwieciem! Niech się cieszy, raduje i weseli! Dana jej będzie chwała Libanu, wspaniałość Karmelu i Szaronu. Zobaczą chwałę PANA, wspaniałość Boga naszego”;

3) szatan i jego upadli aniołowie zostaną związani, by nie mogli zwodzić ludzi:

 • Objawienie rozdział 20 wersety 1-3: „(1) Następnie zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, który trzymał w ręku klucz do otchłani i ogromny łańcuch. (2) Chwycił on smoka, dawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż upłynie tysiąc lat. Potem ma być na krótki czas wypuszczony”,

4) a Chrystus i Kościół obejmą władzę dla dobra ludzkości:

 • Psalm 72 werset 8: „Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi”;
 • Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6: „(4) Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Boga – tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (6) Szczęśliwi i święci ci, którzy mają w nim udział. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa – a panować z Nim będą tysiąc lat”;

5) błąd i grzech zostaną na zawsze zniszczone:

 • Izajasza rozdział 25 werset 7: „I zerwie na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i całun, który spowijał wszystkie narody”;
 • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 25 i 55-57: „(25) Potrzeba, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. (55) Gdzie jest, o śmierci, twój triumf? Gdzie jest, o śmierci, twe żądło? (56) Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu – Prawo. (57) Bogu jednak dzięki! On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa”,

6) a prawda i sprawiedliwość zwyciężą:

 • Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”;
 • Izajasza rozdział 61 werset 11: „Bo jak ziemia porasta zielenią i jak w ogrodach kiełkuje zasiew, tak Wszechmocny PAN sprawi, że wyrośnie sprawiedliwość i wobec wszystkich narodów wzniesie się pieśń chwały”;

7) wyrok śmierci zostanie zdjęty z człowieka:

 • Rzymian rozdział 5 werset 19: „Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi”,

8) a w zamian otrzyma on możliwość restytucji:

 • Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 19-21: „(19) A zatem czyńcie pokutę i nawróćcie się, by grzechy wasze były zgładzone. (20) Wówczas nadejdą od Pana czasy ochłody i ześle wam przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. (21) Niebo musi go zatrzymać, dopóki nie nadejdą czasy odnowienia wszechrzeczy, o których Bóg od wieków mówił przez usta swoich świętych proroków”;

9) smutek i wzdychanie pierzchną, a radość i szczęście zajmą ich miejsce:

 • Izajasza rozdział 35 werset 10: „I wrócą wykupieni przez PANA, i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie”;
 • ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10: „Lecz anioł przemówił do nich: [Przestańcie się bać, bo oto przynoszę wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie (udziałem) całego ludu”;

10) wojny i walki ustaną:

 • Izajasza rozdział 2 werset 4: „I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy: nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy”,

11) a ich miejsce zajmą pokój i dobra wola:

 • Izajasza rozdział 9 werset 7: „Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości – od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość PANA Zastępów”;
 • ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 14: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Dobrej Woli”;

Poprzednia stronaNastępna strona