Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 7: „Potomstwo Abrahama”

Urzędowe imiona Chrystusa - cz. 7: "Potomstwo Abrahama"Siódme urzędowe imię Jezusa i Kościoła, w kolejności naszego omawiania ich, także oznacza szansę zbawienia dla niezbawionych (niewybranych w zbawieniu wyborczym) zmarłych, a jest nim „Nasienie/Potomstwo Abrahama”, które będzie błogosławić wszystkie rodziny, narody i rodzaje ziemi:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 22 werset 18: „i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego”;
  • 1 Mojżeszowa rozdział 28 werset 14: „Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 25: „Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył On Abrahamowi: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie rody ziemi”.

Tym „Nasieniem/Potomstwem Abrahama” jest Chrystus – Jezus i Kościół:

  • Galacjan rozdział 3 wersety 16 i 29: „(16) Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnice dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem, użyte w obietnicy, występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka — jednego, nie wielu. Tym potomkiem jest Chrystus. (29) A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami — według obietnicy”;
  • Rzymian rozdział 9 wersety 7 i 8: „(7) Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama tylko dlatego, że są jego potomkami. Jest inaczej: Twoim potomstwem będą nazwani potomkowie Izaaka. (8) Znaczy to, że dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia. Jako potomstwo liczą się dzieci obietnicy”;
  • Galacjan rozdział 4 werset 28: „Wy zaś, bracia, na wzór Izaaka, jesteście dziećmi obietnicy”.

Większość ludzi z narodów, rodzajów i rodzin ziemi zmarła pod przekleństwem Adamowym, a więc odeszła z tego życia bez błogosławieństw. A zatem muszą być wzbudzeni z umarłych, by otrzymać błogosławieństwa obiecane w Przymierzu Potwierdzonym Przysięgą, która to obietnica zawiera trzy chwalebne elementy:

  1. że zaistnieje Nasienie/Potomstwo Abrahama;
  2. że to Nasienie/Potomstwo będzie błogosławić; oraz
  3. że dzieło błogosławienia dosięgnie wszystkich niewybranych: zmarłych i żyjących.

A więc urzędowe imię Jezusa i Kościoła Nasienie Abrahama także oznacza szansę zbawienia dla niewybranych (niezbawionych w zbawieniu wyborczym) zmarłych.

Na podstawie siedmiu urzędowych imion Jezusa i Kościoła dowiedliśmy więc, że ich urzędową pracą w Tysiącleciu będzie między innymi udzielenie sposobności zbawienia wszystkim tym, którzy odeszli nie mając takiej sposobności w tym życiu.

Są jeszcze inne urzędowe imiona stosowane przez Biblię w odniesieniu do Jezusa i Kościoła, które także to potwierdzają, takie jak: Pośrednik, Sędzia, Miasto Boga, Odkupiciel, Świątynia Boga, Drzewo Żywota, Nowe Niebiosa itp. (łącznie 21) i moglibyśmy je po kolei omawiać, lecz uważamy, że siedem imion które krótko omówiliśmy w tym i poprzednich odcinkach dostatecznie tego dowodzi.
Poprzednia stronaNastępna strona