Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 3: „Królowie” – część 1

Urzędowe imiona Chrystusa - cz. 3: "Królowie" - część 1Urzędowe imię „Królowie” stosowane przez Biblię do Jezusa i Kościoła – Jego Ciała, w ich przyszłym stosunku do świata, także dowodzi istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych, to jest tych, którzy zmarli nie otrzymawszy sposobności zbawienia na podstawie wyboru.

Zacznijmy od tego, że Jezus i Kościół faktycznie są nazywani są Królami:

  • Objawienie rozdział 19 werset 16: „Na Jego [Jezusa] szacie i biodrze jest wypisane imię ‘Król królów i Pan panów!’”;
  • Rzymian rozdział 5 werset 17: „Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa”;
  • 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 12: „Jeśli z Nim cierpimy, razem z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go wyprzemy, to i On się nas wyprze”;
  • 1 Piotra rozdział 2 werset 9: „Wy zaś jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który jest szczególną własnością Boga! Głoście więc wielkie dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła!”;
  • Objawienie rozdział 1 werset 6: „I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen”;
  • Objawienie rozdział 5 werset 10: „I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi”;
  • Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6: „(4) Zobaczyłem też trony. Tym, którzy na nich zasiadali, dano władzę sądzenia. Ujrzałem również dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i słowa Bożego, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi i nie przyjęli znaku na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (6) Szczęśliwy i święty ten, kto weźmie udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa. Będą też z Nim królować przez tysiąc lat”.

Jest wyraźnie stwierdzone, że panowanie Jezusa i Kościoła ma na celu zniszczenie wszystkich dzieł szatana, na czele których stoi grzech, śmierć i grób:

  • Rzymian rozdział 8 wersety 19-21: „(19) Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, (20) gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, (21) że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych”;
  • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 24-26 i 55-57: „(24) A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność, i moc. (25) Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. (26) A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć (…) (55) Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twój oścień? (56) Żądłem śmierci jest grzech, a siłą grzechu jest Prawo. (57) Niech będą dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Skoro więc taki jest cel panowania Jezusa i Kościoła, to nie będzie on osiągany na korzyść Kościoła – ponieważ jego członkowie królują dlatego, że zwyciężyli – i w nagrodę za to zwycięstwo zasiedli z Jezusem na tronie (Objawienie rozdział 3 werset 21: „Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze Mną na moim tronie, tak jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”). Jako tacy sami otrzymali boską naturę (2 Piotra rozdział 1 werset 4: „Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze”) i m.in. związaną z tym nieśmiertelność, więc grzech, śmierć i grób będą niszczyli dla kogoś innego niż oni sami – dla niezbawionych (w zbawieniu wyborczym) zmarłych.
Poprzednia stronaNastępna strona