Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.1 – Bóg w swej miłości pragnie zbawienia każdego człowieka od wyroku Adamowego

Czy 'wszyscy' z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.1 - Bóg w swej miłości pragnie zbawienia każdego człowieka od wyroku AdamowegoZanim podamy dalsze dowody istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych, rozważymy kilka stosownych pytań, jakie mogą nasunąć się osobie zastanawiającej się nad zagadnieniami związanymi z istnieniem tej nadziei. W dzisiejszym i kilku kolejnych odcinkach skupimy się na kwestii: czy właściwym jest twierdzenie, że słowo „wszystkich” [greckie πᾶς (pas)] w takich wersetach jak 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4 i 6 rzeczywiście oznacza wszystkich, biorąc pod uwagę biblijne użycie tego słowa w ewangelii Mateusza rozdziale 3 wersecie 5, i tym podobnych fragmentach, gdzie oczywiście nie oznacza ono wszystkich?

– 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4 i 6: „(4) który chce, aby WSZYSCY [greckie πᾶς (pas)] ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (…) (6) który siebie samego złożył jako okup za WSZYSTKICH [greckie πᾶς (pas)], aby o tym świadczono we właściwym czasie”;
– ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 5: „Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała [greckie πᾶς (pas)] Judea i cała [greckie πᾶς (pas)] okolica nad Jordanem”.

To prawda, że niekiedy słowo „wszyscy” [greckie πᾶς (pas)] nie oznacza w Piśmie Świętym każdego, tzn. nie jest ono pojęciem uniwersalnym w swym zastosowaniu, jak tego dowodzi przypadek zacytowany powyżej. Fakt ten jednak nie przeczy myśli, że słowo to prawie zawsze ma zastosowanie uniwersalne. Jest to tak powszechne, że zadanie dostarczenia dowodu zawsze spada na tego, który twierdzi, iż w zacytowanym fragmencie nie obejmuje ono każdej osoby lub każdej rzeczy. Niemniej, pomimo iż tak jest – i tak wykażemy, że oczywiście w 1 Tymoteusza rozdziale 2 wersetach 4 i 6 słowo „wszyscy” oznacza każdego (a nie na przykład „wszelkiego pokroju”) – jest tak z trzech powodów:

(Powód 1) Zgodnie z 1 Tymoteusza rozdziałem 2 wersetem 4 (cytowanym powyżej), Pismo Święte jasno naucza, że Bóg w swej miłości pragnie zbawienia każdego człowieka od wyroku Adamowego. Na dowód cytujemy między innymi następujące wersety:

 • 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 3: „I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 18: „On przecież ma się stać licznym i potężnym narodem, a przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie narody ziemi”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 22 werset 18: „i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego”;
 • Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 16 i 17: „(16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy [greckie πᾶς (pas)], kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony”;
 • 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 10: „gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich [greckie πᾶς (pas)] ludzi, zwłaszcza wierzących”;
 • Tytusa rozdział 2 werset 11: „Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim [greckie πᾶς (pas)] ludziom”;
 • Tytusa rozdział 3 werset 4: „Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi”;
 • Hebrajczyków rozdział 2 werset 9: „Widzimy raczej Tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów — Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci — po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego [greckie πᾶς (pas)].

PS: dla korzyści czytelników Przekładu Nowego Świata poniżej przedstawiamy dla porównania te same wersety właśnie w owym przekładzie:

 • 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4-6: „(4) którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju [greckie πᾶς (pas)] zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, (6) który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich [greckie πᾶς (pas)] – świadectwo o tym ma być dawane w stosownych czasach”;
 • ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 5: „Wtedy wychodziły do niego Jerozolima i cała [greckie πᾶς (pas)] Judea oraz cała [greckie πᾶς (pas)] kraina nad Jordanem”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 3: „I będę błogosławił tym, którzy błogosławią tobie, a tego, kto ci złorzeczy, przeklnę i poprzez ciebie na pewno będą sobie błogosławić wszystkie rodziny ziemi”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 18: „Przecież Abraham z całą pewnością rozkrzewi się w wielki i potężny naród i poprzez niego będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 22 werset 18: „I poprzez twoje potomstwo na pewno będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi – dlatego że posłuchałeś mego głosu”;
 • ewangelia Jana rozdział 3 wersety 16 i 17: „(16) Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt [greckie πᾶς (pas)], kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. (17) Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego wybawiony”;
 • 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 10: „Po to bowiem ciężko pracujemy i wytężamy siły, gdyż oparliśmy nadzieję na żywym Bogu, który jest Wybawcą ludzi wszelkiego pokroju [greckie πᾶς (pas)], zwłaszcza tych, co są wierni”;
 • Tytusa rozdział 2 werset 11: „Albowiem ujawniła się niezasłużona życzliwość Boża, niosąca wybawienie ludziom wszelkiego pokroju [greckie πᾶς (pas)];
 • Tytusa rozdział 3 werset 4: „Kiedy jednak ze strony naszego Wybawcy, Boga, została ujawniona życzliwość i miłość do człowieka”;
 • Hebrajczyków rozdział 2 werset 9: „widzimy natomiast Jezusa, który został uczyniony nieco niższym od aniołów, ukoronowanego chwałą i szacunkiem za wycierpienie śmierci, aby z racji niezasłużonej życzliwości Bożej zakosztował śmierci za każdego [greckie πᾶς (pas)] człowieka”.

Poprzednia stronaNastępna strona