Analiza innych potwierdzających tekstów – cz.2

Analiza innych potwierdzających tekstów - cz.2Kolejnym fragmentem wskazującym, że dla nie zbawionych zmarłych rzeczywiście jest nadzieja – że ci nie wybrani zmarli, którzy w tym życiu nie mieli możliwości uzyskania zbawienia przez wybór, będą ją mieli podczas tysiącletniego panowania Chrystusa jest

  • Psalm 86 werset 9: „Wszystkie narody, któreś ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem twoim, Panie! i wielbić będą imię twoje”.

Zauważmy – wiele narodów stworzonych przez Boga, jak siedem ludów Kanaanu, Asyryjczycy, Babilończycy, Majowie, czy inne – już nie istnieje, pozostały po nich jedynie ruiny, artefakty i mniej lub bardziej liczne zapiski. Mimo to, zostały one jednak stworzone przez Boga – a przecież w tym życiu nie czciły ani nie wielbiły JHWH. Być może niektóre nawet nie wiedziały o Jego istnieniu, znając i uznając tylko własne bóstwa. By mogły więc wypełnić zapowiedź zawartą w tym wersecie, muszą zatem zostać wzbudzone z martwych i nauczone czci i uwielbienia dla Boga – co należy do Tysiąclecia.

  • Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24 to kolejny stosowny fragment – najpierw zacytujemy go w całości: „(18) I usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy ślepych patrzeć będą. (24) I staną się rozumnymi błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności.”

a następnie z komentarzami w nawiasach:

„(18) I usłyszą [zrozumieją] dnia onego [dnia Boga – w Wieku Tysiąclecia] głusi [ci, którzy w tym życiu mają zamknięte uszy zrozumienia i dlatego nie mogą zrozumieć rzeczy wiary (ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 9-17: „(9) Kto ma uszy, niech słucha. (10) I przystąpiwszy uczniowie zapytali Go: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? (11) On zaś odpowiadając rzekł im: Wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego, tamtym zaś nie jest dane. (12) Kto bowiem ma, będzie mu dane i będzie obfitował. Kto zaś nie ma i to co ma będzie mu odebrane. (13) Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. (14) Tak spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: Będziecie dobrze słyszeć i nie zrozumiecie. I będziecie dobrze widzieć i nie zobaczycie. (15) Otępiało bowiem serce tego ludu, uszy przygłuchły, oczy swe zamknęli, żeby oczyma nie zobaczyli i uszami nie słyszeli, i sercem nie pojęli, i nie nawrócili się, żebym ich uleczył. (16) Szczęśliwe natomiast są wasze oczy, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. (17) Zaprawdę bowiem mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć te rzeczy, które widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć te, które słyszycie, a nie usłyszeli”) oraz Izajasza rozdział 35 wersety 5 i 6: „(5) Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. (6) Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki”] słowa [nauki] ksiąg [Biblii], a z mroku [mieszaniny prawdy i błędu, w której znajdują się w obecnym życiu (2 Koryntian rozdział 4 werset 4: „W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga”)] i z ciemności [całkowitego błędu] oczy ślepych [tych, którzy w tym życiu nie mogli dostrzec rzeczy wiary] patrzeć będą. (24) I staną się rozumnymi błądzący duchem [w doktrynie/naukach (1 Jana rozdział 4 wersety 1-3: „(1) Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. (2) Po tym rozpoznacie ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga, (3) a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest od Boga. Ten właśnie jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a właściwie już jest na świecie”)], a szemracze [narzekający z powodu surowości przekleństwa, pod którym żyli i umarli – a więc nie wybrani zmarli (bowiem wybrani nie szemrali, ani narzekali, lecz – jak mówi Galacjan rozdział 5 werset 5: „My natomiast w Duchu, na podstawie wiary, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia”, czy Hebrajczyków rozdział 10 wersety 22 i 23: „(22) Zbliżmy się więc do Niego ze szczerym sercem i pełnym zaufaniem, skoro jesteśmy oczyszczeni ze złych skłonności serc i obmyci na ciele czystą wodą. (23) Trzymajmy się niewzruszenie wyznawanej nadziei, gdyż wierny jest dawca obietnicy!”)] nauczą się umiejętności”.

Ten ostatni werset (Izajasza rozdział 29 werset 24) oświadcza, że w Tysiącleciu ci, którzy w tym życiu nie mogli dostrzec ani zrozumieć spraw wiary, którzy żyjąc w błędzie i pod przekleństwem z szemraniem do końca wzdychali (Rzymian rozdział 8 werset 22: „Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem wzdycha i razem boleje aż dotąd”), dostrzegą i zrozumieją prawdę oraz zostaną uwolnieni z częściowego czy zupełnego błędu.

  • Rzymian rozdział 14 werset 9 mówi: „Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował”.

Z komentarzami w nawiasach: „Gdyż na to [w tym celu] Chrystus i umarł [jako okup za wszystkich (1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6: „Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”)] i powstał i ożył, aby i nad umarłymi [całym zgubionym rodzajem Adama w grobie i poza nim – w tym szczególnie: niewybranymi] i nad żywymi (wybranymi – porównaj ewangelię Łukasza rozdział 9 wersety 59 i 60: „(59) Do innego rzekł: ‘Pójdź za Mną’. Lecz ten odpowiedział: ‘Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca’. (60) Odrzekł mu: ‘Niech umarli grzebią swoich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boże’”) panował [w okresie Jego rządów – w Tysiącleciu]”.

  • Filipian rozdział 2 wersety 10 i 11 mówi: „(10) Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. (11) A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”.

Z komentarzami w nawiasach: „Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, [kolana] tych, którzy są na niebiosach [zastępy niebieskie kłaniają się przed Nim], i [kolana] tych, którzy są na ziemi [to w przeważającej mierze wciąż należy jeszcze do przyszłości – do Królestwa, ponieważ obecnie nie kłaniają Mu się wszystkie kolana żyjących na ziemi], i [kolana] tych, którzy są pod ziemią [rodzaju ludzkiego, który obecnie znajduje się w grobie i który zostanie wyprowadzony z pozbawionego świadomości stanu śmierci, i wówczas jako ci, którzy kiedyś znajdowali się pod ziemią, będą kłaniać się Jezusowi]. A wszelki język [na niebie, ziemi i pod ziemią – wszyscy obecnie żyjący i obecnie zmarli] aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”.
Poprzednia stronaNastępna strona