Miał On triumfalnie wjechać do Jerozolimy

Miał On triumfalnie wjechać do JerozolimyProroctwo:

  • Izajasza rozdział 62 werset 11: „Oto PAN ogłasza aż po krańce ziemi: ‚Mówcie do córki Syjonu: Oto przybywa twój Zbawca! Oto z Nim idzie Jego nagroda, a przed Nim Jego zapłata'”;
  • Zachariasza rozdział 9 werset 9: „Wesel się bardzo, Syjonie! Wznoś okrzyki, Jerozolimo! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny, jedzie na ośle, na osiołku, źrebięciu oślicy”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety 1-10: „(1) Gdy zbliżyli się do Jerozolimy, przyszli do Betfage na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, (2) mówiąc im: ‚Idźcie do wsi, która jest przed wami. Tam znajdziecie uwiązaną oślicę, a wraz z nią osiołka. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. (3) A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: ‚PAN ich potrzebuje, ale zaraz je odeśle’. (4) Stało się tak, aby spełniło się słowo przekazane przez proroka: (5) Mówcie do córki Syjonu: Oto twój król przychodzi do ciebie, pokorny jedzie na ośle, na osiołku, który już nosi ciężary. (6) Uczniowie poszli i wykonali polecenie Jezusa. (7) Przyprowadzili oślicę oraz osiołka i położyli na nie swoje płaszcze. A On usiadł na nich. (8) I bardzo wielu ludzi słało swe płaszcze na drodze, a inni ścinali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę. (9) Przed Nim i za Nim szły tłumy i wołały: ‚Hosanna Synowi Dawida! Chwała Temu, który przychodzi w imię PANA. Hosanna na wysokościach!’. (10) Kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Pytano: ‚Kto to jest?'”
  • Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 14-16: „(14) Jezus zaś znalazł osiołka i wsiadł na niego – zgodnie z tym, co zapisano: (15) Nie bój się, Syjonie! Oto przybywa twój król, siedząc na źrebięciu oślicy! (16) Uczniowie nie zrozumieli tego od razu, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to zostało o Nim napisane i że tak Mu uczyniono”.

Poprzednia stronaNastępna strona