Miał On być potomkiem Abrahama

Miał On być potomkiem AbrahamaProroctwo:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 3: „(1) A PAN powiedział do Abrama: (…) (3) Także błogosławiącym tobie pobłogosławię, a przeklinającego ciebie przeklnę, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi”;
  • 1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 18: „Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 1 werset 1: „Oto rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”;
  • Ewangelia Łukasza 3 wersety 23-34: „(23) Jezus, rozpoczynając działalność, miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, (25) syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, (26) syna Maata, syna Mattatiasza, syna Semeina, syna Josecha, syna Jody, (27) syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, (28) syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era, (29) syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, (30) syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, (31) syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natama, syna Dawida, (32) syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, (33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Hesroma, syna Faresa, syna Judy, (34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 25: „(22) Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. (23) A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu. (24) Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. (25) Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi”.

Poprzednia stronaNastępna strona