Miał On być potomkiem Jakuba

Miał On być potomkiem JakubaProroctwo:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 28 werset 14 – „(10) Jakub opuścił Beer-Szebę i udał się do Charanu. (11) Gdy zaszło słońce, zatrzymał się w jakimś miejscu, aby przenocować. Wziął kamień, który tam znalazł, wsunął go sobie pod głowę i się położył. (12) W czasie snu zobaczył schody, które opierały się o ziemię, a wierzchołkiem sięgały nieba. Ujrzał też aniołów” Bożych, którzy po nich wchodzili i schodzili. (13) PAN natomiast stał obok niego i mówił: „Ja jestem PAN, Bóg twojego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. (14) Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i południe. Przez ciebie i twoje potomstwo wszystkie ludy ziemi otrzymają błogosławieństwo”;
  • 4 Mojżeszowa rozdział 24 werset 17 – „Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, oglądam go, ale nie z bliska! Wschodzi gwiazda z Jakuba, a w Izraelu podnosi się berło! Pokruszy ono skronie Moabu i czaszki wszystkich synów Seta”.

Wypełnienie:

  • Mateusza rozdział 1 wersety 2-16 – „(2) Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub zaś ojcem Judy i jego braci. (3) Juda miał z Tamar synów Faresa i Zarę. Fares był ojcem Hesroma, a Hesrom ojcem Arama. (4) Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naassona. Naasson był ojcem Salmona, (5) a Salmon miał z Rachab syna Booza. Booz zaś miał z Rut syna Jobeda. Jobed był ojcem Jessego, (6) a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid miał z wdową po Uriaszu syna Salomona. (7) Salomon zaś był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza. Abiasz był ojcem Asafa, (8) a Asaf był ojcem Jozafata. Jozafat był ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. (9) Ozjasz zaś był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza. Achaz był ojcem Ezechiasza, (10) a Ezechiasz ojcem Manassesa. Manasses zaś był ojcem Amosa, a Amos ojcem Jozjasza. (11) Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie zesłania do Babilonu. (12) Po zesłaniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. (13) Zorobabel zaś był ojcem Abiuda, a Abiud ojcem Eliakima. Eliakim był ojcem Azora, (14) a Azor ojcem Sadoka. Sadok był ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. (15) Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Mattana. Mattan był ojcem Jakuba. (16) Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Maryi, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem”;
  • Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 23-34 – „(23) Jezus, rozpoczynając działalność, miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, (25) syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, (26) syna Maata, syna Mattatiasza, syna Semeina, syna Josecha, syna Jody, (27) syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, (28) syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era, (29) syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, (30) syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, (31) syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natama, syna Dawida, (32) syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, (33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Hesroma, syna Faresa, syna Judy, (34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora”.

Poprzednia stronaNastępna strona