Miał On być potomkiem domu Dawida

Miał On być potomkiem domu DawidaProroctwo:

  • Izajasza rozdział 9 werset 6 (lub 7, zależnie od przekładu): „Wielka będzie jego władza, w pokoju bez granic, na tronie Dawida i w jego królestwie. On je utwierdzi i umocni przez prawo i sprawiedliwość, odtąd i na wieki”;
  • Jeremiasza rozdział 23 werset 5: „Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi”;
  • Ewangelia Jana rozdział 7 werset 42: „Czyż Pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodził Dawid?”.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 1 werset 1: „Oto rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”;
  • Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 23-31: „(23) Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, (25) syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja, (26) syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody, (27) syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, (28) syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera, (29) syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, (30) syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, (31) syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida”.

Poprzednia stronaNastępna strona