Miał On wstąpić do nieba

Miał On wstąpić do niebaProroctwo:

  • Psalm 68 werset 19: „Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, Panie Boże! przywiodłeś, aby mieszkali z nami””;
  • Psalm 110 werset 1: „Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana: „Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp””.

Wypełnienie:

  • Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 51: „A podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 9: „Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu”;
  • Efezjan rozdział 4 wersety 8-10: „(8) Dlatego mówi Pismo: „Wstępując na wysokości, powiódł z sobą jeńców, rozdał ludziom dary”. (9) Co znaczy to, że „wstąpił”? Czyż nie to, że [najpierw] zstąpił na niskości ziemskie? (10) Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad niebiosa, aby wszystko napełnić”.

Choć jest jeszcze wiele proroctw jakie się wypełniły w Chrystusie, przynajmniej tymczasowo na tym kończymy niniejszą serię.

Poprzednia strona