Miał On być potomkiem pokolenia Judy

Miał On być potomkiem pokolenia JudyProroctwo:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 49 werset 10: „Nie będzie berło zabrane Judzie, Laska władzy spomiędzy jego kolan, Aż nadejdzie ten, komu ona przystoi, Komu posłuch okażą narody”;

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 2-16: „(2) Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub zaś ojcem Judy i jego braci. (3) Juda miał z Tamar synów Faresa i Zarę. Fares był ojcem Hesroma, a Hesrom ojcem Arama. (4) Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naassona. Naasson był ojcem Salmona, (5) a Salmon miał z Rachab syna Booza. Booz zaś miał z Rut syna Jobeda. Jobed był ojcem Jessego, (6) a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid miał z wdową po Uriaszu syna Salomona. (7) Salomon zaś był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza. Abiasz był ojcem Asafa, (8) a Asaf był ojcem Jozafata. Jozafat był ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. (9) Ozjasz zaś był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza. Achaz był ojcem Ezechiasza, (10) a Ezechiasz ojcem Manassesa. Manasses zaś był ojcem Amosa, a Amos ojcem Jozjasza. (11) Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie zesłania do Babilonu. (12) Po zesłaniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. (13) Zorobabel zaś był ojcem Abiuda, a Abiud ojcem Eliakima. Eliakim był ojcem Azora, (14) a Azor ojcem Sadoka. Sadok był ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. (15) Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Mattana. Mattan był ojcem Jakuba. (16) Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Maryi, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem”;
  • Objawienie rozdział 5 werset 5: „Aż jeden ze starszych rzekł do mnie: ‚Nie płacz! Oto zwyciężył Lew z plemienia Judy, potomek Dawida! On otworzy zwój i siedem pieczęci'”.

Przepowiednia:

  • Micheasza rozdział 5 werset 2: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”;

Wypełnienie:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 2 werset 6: „(3) Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. (4) Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. (5) A oni mu powiedzieli: „W Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka: (6) A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu”;

Poprzednia stronaNastępna strona