Rocznik 1986 (numery 017-022)

Sztandar Biblijny nr 017Nr: 017 – Luty 1986 | Pobierz PDF


Dobry syn złego ojca i dobrej matki – str. 18 | Treść artykułu
O, gdyby matki żyjące w świecie mogły ocenić ową wielką moc dobra, jaką Pan włożył im do ręki! Gdyby mogły sobie uświadomić, że ręka, która wprawia w ruch kołyskę, jest ręką, która rządzi światem! Zdanie sobie z tego sprawy i wykorzystanie szansy danej im do ręki w sposób tak opatrznościowy byłoby błogosławieństwem dla rodzin i dzieci.

Modlitwa matki – str. 20 | Treść artykułu
Wiersz.

„Innego Pocieszyciela da wam” – str. 21 | Treść artykułu
Duch Święty miał być innym pocieszycielem, ponieważ nasze słowo „pociecha” nie oddaje właściwie myśli wersetu, które raczej znaczy wzmocnić, podtrzymać.

Niepowodzenia ruchu „charyzmatycznego” – str. 23 | Treść artykułu
Poszukiwanie mocnych przeżyć emocjonalnych, „mówienie językami” (nazywane przez niektórych „charyzmanią”) zajmuje wiele cennego czasu i uwagi, które mogłyby być korzystniej użyte, na przykład, na studiowanie głębszych prawd Słowa Bożego, na głoszenie Ewangelii itp.

„Że mię darmo mieli w nienawiści” – str. 25 | Treść artykułu
Piękna w prostocie narracji historia o Józefie i jego braciach, z różnych punktów widzenia jest niezwykle interesująca i pouczająca.

Błogosławieństwa Jezusa – str. 28 | Treść artykułu
Błogosławieństwa z Mat. 5:1-12 itd. określają poszczególne łaski, czyli dobre zalety, potrzebne naśladowcom naszego Pana, jeśliby chcieli otrzymać błogosławieństwa, na jakie Ojciec wskazał jako te, którymi powinni się cieszyć przez Chrystusa. One to właśnie tworzą wybrany przez nas temat, który jest jak gdyby, wypowiedzianym przez naszego Mistrza „Kazaniem na górze”.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 018Nr: 018 – Kwiecień 1986 | Pobierz PDF


Badanie dogmatu Trójcy – str. 50 | Treść artykułu
Wodzowie różnych kościołów popierają dogmat Trójcy pomimo faktu, że nie znajduje on poparcia w Słowie Bożym. Niektórzy z owych wodzów niedawno starali się zmodyfikować i wyjaśnić doktrynę o Trójcy próbując uczynić ją zrozumiałą, atrakcyjną i wzmocnić jej obronność. Dostarczyli więc w swym mniemaniu dodatkowych silnych argumentów i dowodów podtrzymujących ich stanowisko. Niektóre z nich zostały już zbadane w naszych publikacjach, a kolejnym przyjrzymy się w tym artykule.

Psalm 145 – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 019Nr: 019 – Czerwiec 1986 | Pobierz PDF


Badanie doktryny o Trójcy – str. 82 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu ze Sztandaru Biblijnego numer 18.

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 94 | Treść artykułu

  • Co to jest „księga Żywota”?
  • Co oznacza zapisanie imion w „księdze Żywota”?
  • Czy Obj. 22:19 ma zastosowanie do wieku Ewangelii czy do wieku Tysiąclecia?
  • Czy Pismo Święte naucza, że chrześcijanie powinni spodziewać się, iż nawrócą świat w tym wieku Ewangelii lub Kościoła przed powtórną obecnością Jezusa?
  • Skąd wiemy, że dzieło Boże wieku Ewangelii miało być dziełem selekcji a nie dziełem nawrócenia świata?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 020Nr: 020 – Sierpień 1986 | Pobierz PDF


Zgromadzanie klejnotów Bożych – str. 114 | Treść artykułu
Przyrównywanie przez Pana swego wiernego ludu do drogocennych kamieni, klejnotów, oznacza, że posiada on istotną wartość lub piękno, które On docenia. Oznacza to również, że takie charaktery w porównaniu ze światem są bardzo rzadkie.

Wysławianie – str. 120 | Treść artykułu
Spośród wszystkich ksiąg Biblii Psalmy zawierają największą ilość napomnień zachęcających do wysławiania. Wysławianie, szczególnie wysławianie Jehowy i Jezusa, powinno zajmować ważne miejsce w sercu i umyśle każdego chrześcijanina i w każdej odpowiedniej sytuacji znajdować uzewnętrznienie.

Poglądy rzymskokatolików na życie wieczne – str. 124 | Treść artykułu
Poglądy rzymskokatolików na piekło, czyściec i raj stopniowo ewoluują. Czasopismo „U. S. Catholic” donosi, że daje się zauważyć, iż czytelnicy zastępują starą wizję tych miejsc wyobrażeniem przedstawiającym podziemie, w którym karą najwyższej miary jest „nieobecność Boga”…

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 021Nr: 021 – Październik 1986 | Pobierz PDF


Wiara a łatwowierność – str. 146 | Treść artykułu
Między wiarą a łatwowiernością istnieje olbrzymia różnica. Czasami dzieci Boże nie okazują odpowiedniej troski w sprawie rozróżnienia tych dwóch cech, a w wyniku tego przesąd opierający się na podstawowym błędzie doktryny uchodzi często za nieprzeciętną i cudowną wiarę!

Długi dzień Jozuego – str. 149 | Treść artykułu
Opis „zatrzymania słońca” przez Jozuego jest jednym z tych tematów, które wywoływały wiele dyskusji, a przecież wytłumaczenie go, jak to zauważyło wielu uczonych biblistów i lingwistów, jest bardzo proste.

Jezus i znaki – str. 150 | Treść artykułu
Biblia często wspomina o znakach. Rozważymy kilka znaków wymienionych w Biblii, a szczególnie te, które związane są z Jezusem.

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 157 | Treść artykułu

  • Do jakiego czasu odnosi się wspomniany w 1 Piotra 2:12 „dzień nawiedzenia”?
  • Kim byli Samarytanie?
  • Czego uczy przypowieść o dobrym Samarytaninie i co symbolizuje?
  • Jakie jest znaczenie Pańskich słów zapisanych u Łuk. 6:30 – „Każdemu, któryby cię prosił, daj”?

Boskie tkanie – str. 159 | Treść artykułu
Boski Plan Wieków, strona 350.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 022Nr: 022 – Grudzień 1986 | Pobierz PDF


Zmartwychwstanie umarłych – naszą jedyną nadzieją – str. 178 | Treść artykułu
Wielu chrześcijan doszło do przekonania, że śmierć jest złudzeniem a nie rzeczywistością; że w śmierci ludzie tylko zdają się umierać, lecz rzeczywiście nie umierają; że jedynie doznają przemiany do wyższej formy istnienia; że rzeczywiście nie ma śmierci, nie ma wygaśnięcia istnienia. Czy jednak takimi są myśli Słowa Bożego na ten temat?

Młodość Daniela i jego towarzyszy w Babilonie – str. 182 | Treść artykułu
Słowo Boże przedstawia nam Daniela jako jednego z tych, których Pan umiłował. Jego trwanie przy Wszechmocnym jest pokazane w sposób dobitny przez proroka Ezechiela 14:14.

Trudne okoliczności na jakie napotykają młodzi – str. 186 | Treść artykułu
Ponieważ w ludzkim społeczeństwie wzrasta powszechna niepobożność a treści przekazywane przez różne środki masowego przekazu stają się na ogół coraz bardziej zafałszowane, okoliczności jakie napotykają młodzi ludzie (jak i inni) starający się żyć zgodnie z zasadami sprawiedliwości i pobożności, stają się coraz trudniejsze.

Jonasz i wielka ryba – str. 191 | Treść artykułu
Zbadajmy przypadek Jonasza i wielkiej ryby – przypadek, który przyczynił się do tego, że wielu potknęło się przypuszczając, iż wydarzenie to jest fizycznie niemożliwe.