Rocznik 1989 (numery 035-040)

Sztandar Biblijny nr 035Nr: 035 – Luty 1989 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1989 rok – str. 18 | Treść artykułu
„A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są” (Rzym. 8:28).

Sprawiedliwa nagana i odpuszczenie grzechów – str. 23 | Treść artykułu
O różnych osobach Pismo Święte mówi, że były sprawiedliwe nie dlatego iż były doskonałe, lecz dlatego, że cechowała je prawość intencji i woli, że swoim postępowaniem okazywały Ducha Bożego, ducha sprawiedliwości.

„Duch nie ma ciała ani kości” – str. 26 | Treść artykułu
Cielesne, ziemskie lub zwierzęce ciało jest złożone z mięśni, krwi, kości i innych substancji ulegających zepsuciu, ale, jak nasz Mistrz oświadczył, „duch nie ma ciała ani kości” (Łuk. 24:39).

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 30 | Treść artykułu

 • Jak należy rozumieć słowo „wszelkiej” z 1 Jana 1:9?
 • Czy Boskie odpuszczenie jest nam udzielane bezwarunkowo, czy też musimy najpierw przyjąć pewne warunki?
 • Czy odpuszczenie ogranicza się do grzechów wynikających ze słabości i niewiedzy?

Psalm 121 – str. 32 | Treść artykułu

Sztandar Biblijny nr 036Nr: 036 – Kwiecień 1989 | Pobierz PDF


Błogosławieństwa Restytucji dla całej ludzkości – str. 50 | Treść artykułu
Chrystus z łaski Bożej doznał śmierci za człowieka a w czasie swego drugiego adwentu przychodzi On, aby błogosławić całą ludzką rodzinę, żywych i umarłych, możliwością zyskania restytucji. Restytucja oznacza powrót do pierwotnego stanu.

Izrael ośrodkiem uwagi świata – str. 53 | Treść artykułu
Gdy cały świat znajduje się w stanie ogólnego zamieszania powodującego braki środków do życia i przeczucie czegoś złego, Izrael staje się ośrodkiem uwagi i nadal będzie ją przykuwał aż ostatecznie znajdzie się w wirze ucisku.

Syjonizm nadzieją świata – str. 55 | Treść artykułu
Gdy Izrael w większej mierze doceni wypełnianie się wspaniałych obietnic związanych z jego ziemią obiecaną, to te natchnione obietnice ponownie przywiodą ich serca w modlitwie i błaganiu do Boga.

Witajcie radosną jasność zarania Syjonu! – str. 58 | Treść artykułu
Wiersz

Mesjanistyczne błogosławieństwa dla cielesnego Izraela – str. 58 | Treść artykułu
Wśród proroctw Pisma Świętego jest wiele takich, które opisują doniosłe błogosławieństwa jakimi ma być obdarzony Izrael i przez niego wszystkie narody w czasie pokojowych rządów Mesjasza.

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 62 | Treść artykułu

 • Czy Jezus przychodzi i rzeczywiście i osobiście na ziemię w swoim wtórym adwencie, czy też pozostaje On w niebie i na ziemi prowadzi tylko pracę dla zbawienia rodzaju ludzkiego?
 • Czy wtóre przyjście Jezusa jest widzialne dla oczu ludzkich?
 • Jak należy rozumieć Obj. 1:7, gdzie jest powiedziane, że ujrzy Go wszelkie oko?

Psalm 44 – str. 64 | Treść artykułu

Sztandar Biblijny nr 037Nr: 037 – Czerwiec 1989 | Pobierz PDF


Usprawiedliwienie – zdefiniowane i obronione – str. 82 | Treść artykułu
Stosunkowo niewielu jest usprawiedliwionych przez wiarę, ponieważ z różnych powodów stosunkowo niewielu wierzy, że są usprawiedliwieni.

Przymierze Nowe Izraela – str. 88 | Treść artykułu
Temu nowemu lepszemu przymierzu będzie pośredniczył osobowy Mesjasz – o wiele wspanialszy Pośrednik niż Mojżesz, jeszcze wspanialszy Król niż Dawid…

Nasza polityka wydawnicza – str. 91 | Treść artykułu

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 92 | Treść artykułu

 • Czy Izajasz 1:13,14 odnosi do dni wyborów prezydenckich, świąt niepodległości, dziękczynienia itp.?
 • Co powinien zrobić ktoś, kto popełnił jakiś grzech lub grzechy, szczególnie uznane za mniej lub więcej dobrowolne?
 • Gdy ktoś pisze lub mówi przeciwko obecnemu „mówieniu językami”, czy nie popełnia, on bluźnierstwa i grzechu przeciwko Duchowi Świętemu?
 • Co należy rozumieć przez oświadczenie w Dz. Ap. 1:11?
 • Co znaczy, że nasz Pan przychodzi „jako złodziej”?
 • Gdzie są nasi ukochani bliscy i czy możemy mieć nadzieję, że ich rozpoznamy poza grobem?
 • Czy Jezus Chrystus był, jest i wiecznie będzie dokładnie ten sam pod każdym względem?

Ciekawostka – str. 96 | Treść artykułu

Psalm 19 – str. 96 | Treść artykułu

Sztandar Biblijny nr 038Nr: 038 – Sierpień 1989 | Pobierz PDF


„Ofiaruj Bogu chwałę” (Dziękczynienie) – str. 114 | Treść artykułu
Ktoś napisał, „Wdzięczność, która wypływa z duszy jest najwspanialszym kwiatem, a serce człowieka nie zna niczego bardziej wonnego”. Wielu osławiło tę wielką cnotę.

Niewdzięczni, niepobożni – str. 117 | Treść artykułu
Niewdzięczność jest niepobożnością, brakiem tej właściwej oceny, która mogłaby doprowadzić do całkowitego poświęcenia życia, każdej korzyści i każdej sprawy dla Pana – bez względu na to jaką nagrodą mógłby on nas obdarować.

Święto Kuczek – str. 119 | Treść artykułu
Nasze konwencje do pewnego stopnia przypominają Święto Kuczek, ale na wyższym poziomie, i są przystosowane dla nas, jako duchowych Izraelitów.

Pieśni w domu naszego pielgrzymstwa – str. 123 | Treść artykułu
Co stanowi nasze radości, których żaden człowiek nam nie zabierze, i jakie prześladowania, cierpienia oraz boleści mogą je jedynie pogłębić, poszerzyć i uczynić bardziej błogimi? Czym jest ta radość?

Pytanie i odpowiedź – str. 126 | Treść artykułu

 • Czy Jezus został uwielbiony w czasie swojego wniebowstąpienia, czy też raczej w czasie, gdy cały Jego kościół wraz z Nim będzie w chwale?

Psalm 65 – str. 128 | Treść artykułu

Pieśń 71 – str. 128 | Treść artykułu

Sztandar Biblijny nr 039Nr: 039 – Październik 1989 | Pobierz PDF


Potrzeba krwi pojednania – str. 146 | Treść artykułu
Dlaczego podczas Dnia Pojednania zwierzęta były zabijane? Czy jest w tym ukryta jakaś głębsza tajemnica? Czy jest to może typem czegoś większego, wspanialszego?

Bóg w domu – str. 149 | Treść artykułu
Jako mężowie, w jaki sposób traktujecie swoje żony? Jako żony, jak traktujecie swoich mężów? Czy możecie zastosować Złotą Regułę do swoich słów, postępowania i wzajemnych wymagań?

Boskie słowa pociechy do Żydów – str. 152 | Treść artykułu
Nie nawołujemy do Żydów aby się stali chrześcijanami, ale aby pozostali Żydami i jako Żydzi zdali sobie sprawę z ideałów przedstawionych im przez Pana w Zakonie i Prorokach.

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni” – str. 156 | Treść artykułu
Czy moje niepowodzenie jest związane z brakiem odwagi? Czy jestem bojaźliwy, a wobec tego niezdolny do walki w tym dobrym boju wiary i przy Pańskiej pomocy, osiągnąć zwycięstwo?

Psalm 24 – str. 159 | Treść artykułu

Sztandar Biblijny nr 040Nr: 040 – Grudzień 1989 | Pobierz PDF


Narodził się wam Zbawiciel – str. 178 | Treść artykułu
Główną myślą naszego tematu jest to, że Chrystus jest Zbawicielem i że został dany za świat – za „wszystkich ludzi”.

Koronujesz rok dobrocią Twą – str. 179 | Treść artykułu
Właściwe spojrzenie wstecz lojalnego dziecka Bożego da możność nie tylko złożenia Bogu podziękowań za przeszłość, lecz również spojrzenia w górę, w poczuciu tego, że nasze wybawienie jest bliższe niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy.

Nagroda Kaleba – str. 182 | Treść artykułu
Kaleb – statecznie chodzący za Panem Bogiem Izraelskim – otrzymał jako nagrodę wyborną część ziemi Chanaan.

Żniwo wielkie – robotników mało – str. 183 | Treść artykułu
Żniwo przy końcu Wieku Żydowskiego było zapowiedzią, czyli było typem, Żniwa obecnego, Wieku Ewangelii.

Natchnione Słowo Boże – str. 185 | Treść artykułu
Żyjemy w czasie kiedy Biblia stalą się bardziej powszechna w rękach ludzi niż kiedykolwiek przedtem. Tylko w USA wprowadza się w ciągu roku miliony Biblii do obiegu.

Kosztowne transakcje – str. 188 | Treść artykułu
Artykuł przedstawia pewne niezwykle kosztowne transakcje opisane w historiach biblijnych.

Modlitwa Pańska – str. 192 | Treść artykułu
Wiersz, którego autorem jest Józef Dionizy Minasowicz