Rocznik 2012 (numery 245-250)

Sztandar Biblijny numer 245Nr: 245 – Styczeń-Luty 2012 | Pobierz PDF


Apostoł Paweł przed Feliksem – str. 2 | Treść artykułu
Ze sposobu przedstawienia Prawdy Feliksowi możemy nauczyć się wartościowej lekcji. On nie atakował charakteru starosty ani nie gromił go za jego grzechy. On uczynił lepiej. Zupełnie pomijając jednostkę, on wzniósł przed starostą zwierciadło doskonałego prawa miłości, wolności oraz sprawiedliwości i pozwolił mu dostrzec, jak daleko odpadł od doskonałych standardów, tylko takich, które Bóg może uznać.

Drugie przyjście Chrystusa – str. 6 | Treść artykułu
Chociaż Pismo Święte ma wiele do powiedzenia odnośnie drugiego przyjścia Pana, to błędy, które wkradły się do wiodących nurtów chrześcijaństwa podczas ciemnych wieków, zdewaluowały te błogosławione oświadczenia w umysłach ludu Pańskiego.

„Ty masz słowa żywota wiecznego” – str. 10 | Treść artykułu
Wszyscy, którzy mają otrzymać Pańską aprobatę, muszą być wyselekcjonowaną klasą, ludem szczególnie gorliwym. Nie bądźcie zdziwieni, gdy przychodzą na was ogniste próby, które was doświadczają, jak gdyby zdarzyło się wam coś dziwnego.

Finansowe, Kościelne i Społeczne Wstrząsy – str. 12 | Treść artykułu
Kazanie wygłoszone przez C.T. Russella, po raz pierwszy opublikowane w 1909 roku – obecnie przedrukowane z małymi dodatkami.

Józef i jego bracia – str. 15 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię Józefa.

Wielkie prawdy – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 246Nr: 246 – Marzec-Kwiecień 2012 | Pobierz PDF


Nie miłujcie świata – str. 18 | Treść artykułu
Wszędzie wokół nas jest duch samolubstwa. Każde dziecko Boże powinno strzec się przed nim oraz przed chęcią uczestniczenia w rzeczach tego świata. Powinniśmy dążyć do takiego stanu serca, który będzie przyjemny Bogu. Powinniśmy się starać, by pozbywać się ducha tego świata, a być napełnieni Duchem Ojca.

Masowe zgromadzenie Żydów – str. 20 | Treść artykułu
W dniu 9 października 1910 r. Charles T. Russell, Pastor zboru w Brooklynie przemówił do rozentuzjazmowanego audytorium w Hipodromie, w Nowym Jorku.

Narody zważone na wadze – str. 24 | Treść artykułu
Narody Europy są ogólnie określane jako „chrześcijaństwo”. Jednakże Biblia oświadcza, że świat nie jest chrześcijański ani nie przejawia Ducha Chrystusa w swoim działaniu. Dlatego świat oszukuje sam siebie.

Drugie Przyjście Chrystusa – str. 27 | Treść artykułu
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego 2012, 9.

Wykryto dwie planety o rozmiarach podobnych do Ziemi – str. 29 | Treść artykułu

Przy płonącym krzewie – str. 32 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię Mojżesza.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 247Nr: 247 – Maj-Czerwiec 2012 | Pobierz PDF


Posłuszeństwo próbą – str. 34 | Treść artykułu
Pod jakim względem Bóg będzie nas próbował? – pod względem lojalności. Ta kwestia posłuszeństwa pojawia się przed nami w różnych formach, na sto różnych sposobów.

Błogosławione są wasze uszy – str. 37 | Treść artykułu
Jeśli zapytamy samych siebie, jakie są najlepsze dowody na to, że jesteśmy wśród powołanych, to odpowiemy, że jednym z najlepszych dowodów jest to, że usłyszeliśmy. Kiedy jest wydawane Boskie posłannictwo, ci, którzy mają uszy do słuchania, mogą je usłyszeć.

Zrozumienie Okupu i Ofiary za Grzech – str. 40 | Treść artykułu
Okup odnosi się do ofiarniczego dzieła samego Jezusa i jego ostatecznego rezultatu dla ludzkości, natomiast ofiary za grzech w izraelskim Dniu Pojednania, ukazują procesy, przez które Bóg sprowadza błogosławieństwa dla Kościoła i dla świata.

Masowe Zgromadzenie Żydów – str. 45 | Treść artykułu
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego nr 246.

Ustanowienie Święta Przejścia – str. 48 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię ustanowienia Święta Przejścia.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 248Nr: 248 – Lipiec-Sierpień 2012 | Pobierz PDF


Boski Plan. Drugie Przyjście Mesjasza – str. 50 | Treść artykułu
Drugie przyjście Mesjasza jest wyjątkowo niepopularne z trzech powodów: (1) uważa się, że ono wyznacza kres wszystkich nadziei na zbawienie; (2) wydaje się niepotrzebne z powodu powszechnego poglądu, że cała ludzkość w chwili śmierci idzie do Chrystusa – w celu osądzenia do wiecznego życia lub na wieczne męki; i (3) wydaje się nielogiczne do granic absurdu, że Chrystus kiedykolwiek usiądzie na ziemskim tronie i będzie sprawował ziemską władzę. Rozważmy te zarzuty według podanej kolejności.

Posłuszeństwo – str. 52 | Treść artykułu
Czego Pan szczególnie oczekuje od nas? Co jest próbującą kwestią w Boskich oczach?

Jezus przygotował miejsce dla Swojej Oblubienicy – str. 55 | Treść artykułu
Ci, którzy stali się Jego Oblubienicą i współdziedzicami z Nim w Jego Królestwie, znajdują się obecnie na uwielbionych i wywyższonych stanowiskach w niebie.

Masowe Zgromadzenie Żydów – str. 59 | Treść artykułu
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego nr 247.

Doświadczenia Izraela na pustyni – str. 64 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię doświadczeń przez które przechodził Izrael podczas wędrówki przez pustynię.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 249Nr: 249 – Wrzesień-Pazdzienik 2012 | Pobierz PDF


Wielki Dzień Sądu – str. 66 | Treść artykułu
Liczne wersety biblijne mówią o wielkim Dniu Sądu, który ma zakończyć Wiek Ewangelii i zainaugurować Tysiąclecie. Powinniśmy przede wszystkim zauważyć, o czym te wersety nie mówią. One nie mówią, że nasz Pan Jezus przyjdzie, aby zniszczyć ziemię, aby spalić świat. O czym więc one nauczają?

Oczy Boga są zwrócone na Izrael – str. 70 | Treść artykułu
Obecnie w Izraelu literalnie wypełnia się wiele proroctw, zawartych przed wiekami w Słowie Bożym. Zwróćmy uwagę na nie i przekonajmy się, w jaki sposób Bóg błogosławi Izrael.

Skutek potopu – str. 72 | Treść artykułu
Naukowi badacze szybko dochodzą do wniosku, że mamy słuszne powody, by śmiać się z niektórych naukowców, którzy odrzucają biblijny opis o potopie. Biblia jest potwierdzana przez geologię, astronomię i historię.

Boska sprawiedliwość w potopie – str. 75 | Treść artykułu
Na podstawie Biblii spróbujemy wykazać, dlaczego w ogóle Bóg dozwolił na potop oraz że On był w pełni usprawiedliwiony w zarządzeniu, które usunęło ludzką rodzinę z wyjątkiem ośmiu osób – sprawiedliwego Noego i jego rodziny.

Przymierze Prawa na górze Synaj – str. 80 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię zawarcia przez Izrael przymierza z Bogiem na górze Synaj.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 250Nr: 250 – Listopad-Grudzień 2012 | Pobierz PDF


Czy to nie ty powodujesz zamieszanie w Izraelu? – str. 82 | Treść artykułu
W czasie dozwolenia na panowanie zła, Prawda nigdy nie prowadziła większości ludzi. Dużą częścią dzieła Prawdy zawsze było i zawsze będzie strofowanie ciemności. Nagana nigdy nie jest przyjemna, a najmniej przyjemna jest dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Szczególne zebranie dla sług, starszych i diakonów – str. 84 | Treść artykułu
Napomnienie brata Russella z 1910 r.

Doświadczenia Hioba obrazem historii ludzkości – str. 91 | Treść artykułu
Dlaczego Bóg dozwala, by zło, klęski, utrapienia itp., przychodziły na Jego wiernych sług? Dlaczego dozwolono, aby złym ludziom dobrze się powodziło? Przypomnienie doświadczeń Hioba pozwoli szerzej spojrzeć na ten temat.

Chwile natchnienia – str. 95 | Treść artykułu

Typiczny Przybytek – str. 96 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię budowy przez Izraelitów typicznego Przybytku.