Rocznik 1993 (numery 059-070)

Sztandar Biblijny nr 059Nr: 059 – Styczeń 1993 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1993 rok – str. 1 | Treść artykułu
„Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki” – Psalm 121:8.

Błogi Jezu! Dusz Pasterzu – str. 4 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia – nr 257 

Moc z góry – str. 5 | Treść artykułu
W  tym artykule polecamy naszym Czytelnikom Pańską obietnicę: „Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości”

O! Boże! Dawco siły i pokoju – str. 7 | Treść artykułu
Wiersz – autor: Antoni Edward Odyniec

Jaki jest prawdziwy chrześcijanin? (c.d.) – str. 8 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 060Nr: 060 – Luty 1993 | Pobierz PDF


Wpływ Biblii na rząd – str. 9 | Treść artykułu
Lud Boży jest szczególnym kustoszem Biblii i jej treści; jako taki szerzy jej nauki i ich ducha w sposób wywierający potężny wpływ na społeczeństwo w przeciwstawianiu się złu i prowadzeniu do dobra. Wpływ Biblii na zasady rządzenia zawsze jest pozytywny. Biblia oczywiście popiera demokrację jako idealny rząd, tak jak szatan w swym królestwie przedkłada autokrację. W miarę jak wpływ Biblii wzrastająco szerzył ducha wolności, szerzył także ducha demokracji.

Data Pamiątki Śmierci Jezusa w 1993 roku – str. 16 | Treść artykułu
4 kwietnia po godz. 18.00

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 061Nr: 061 – Marzec 1993 | Pobierz PDF


Hosanna! Hosanna! Synowi Dawidowemu! – str. 17 | Treść artykułu
Ogłoszenie Jezusa Mesjaszem przez tłum krzyczący „Hosanna” było wyrazem wiary w Niego jako Mesjasza. Tak więc i my dzisiaj, i wszyscy naśladowcy Pana przez cały wiek Ewangelii, najpierw obwołaliśmy Go Mesjaszem i ogłosiliśmy się Jego wyznawcami.

Radosna nadzieja zmartwychwstania – str. 20 | Treść artykułu
Bóg przez proroka Jeremiasza dał posłannictwo prawdziwej pociechy (Jer. 31:15-17) dla serca każdego ufającego Mu człowieka, który stracił kochanych bliskich w śmierci.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 062Nr: 062 – Kwiecień 1993 | Pobierz PDF


Jezus zdradzony i opuszczony – str. 25 | Treść artykułu
Słabości, niepowodzenia jak i upadki samych Apostołów zostały wiernie przedstawione w Biblii. Wskazuje to na szczerość, prawdziwość intencji, bardzo rzadko znajdowaną w innych pismach.

Noc jest – str. 28 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia nr 341

Błogosławiony, który idzie! – str. 29 | Treść artykułu
Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy przyciągnął uwagę tłumu, kapłanów i przywódców narodu żydowskiego.

Doniosły eksperyment naukowy – str. 31 | Treść artykułu
Doniesienie z Wielkiej Brytanii

Psalm 22 – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 063Nr: 063 – Maj 1993 | Pobierz PDF


Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? – str. 33 | Treść artykułu
Na podstawie Biblii, odpowiadamy: Nie! nie taki ma być ich przyszły los. Szczegóły poznasz w tym artykule.

Umysłowa sugestia nośnikiem pokus – str. 37 | Treść artykułu
Przeciwnik zaatakował Jezusa na pustyni subtelnymi pokusami. Duchowa moc nie została przez Jezusa wykorzystana samolubnie.

Właściwa postawa ludu Bożego w obecnym czasie – str. 38 | Treść artykułu
Samolubstwo w świecie stanowi silny bodziec do działania. Apostoł wskazuje, że te wszystkie sprawy obecnego świata, które zaprzątają uwagę człowieka i angażują jego siły, przeminą. Żadna z nich nie jest trwała.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 064Nr: 064 – Czerwiec 1993 | Pobierz PDF


Miłosierdzie Jego, jakże wielkie! – str. 42 | Treść artykułu
Bóg ma dobroć natury i usposobienia, miłosierdzie, które jest powszechne i (jednym ze znaczeń tego słowa) obejmuje wszystkie Jego stworzenia – nie tylko istoty inteligentne, lecz także nieinteligentne. Obdarza swą dobrocią i swymi łaskami sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Nadzieja świata nie w misjach, lecz w Królestwie Bożym – str. 44 | Treść artykułu
Nie jesteśmy przeciwni pracy misyjnej, jednak w wyniku tego wielu chrześcijan „nie ma czasu” na studiowanie Słowa Ojcowskiego, nie ma czasu na studiowanie Boskiego planu, rozwijanie własnego serca itp.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 065Nr: 065 – Lipiec 1993 | Pobierz PDF


Płacz sprowadza błogosławieństwa – str. 50 | Treść artykułu
Są liczne fałszywe pojęcia dotyczące cierpień i płaczu. Jednak cierpienia i płacz czasu nocy smutku przez ponad 6000 lat z pewnością dokonały wiele dobrego dla chwały Boga.

Najcenniejszy tekst – str. 53 | Treść artykułu
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16).

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 066Nr: 066 – Sierpień 1993 | Pobierz PDF


Dzień Jubileuszu – str. 58 | Treść artykułu
W dzień żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy nastąpiło wylanie Ducha Świętego na Apostołów. Błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy oznaczało Boskie przyjęcie ofiary Jezusa za grzech, którą, ukończoną na Kalwarii, nasz Pan w tym czasie przedstawił Ojcu. Wylanie Ducha Świętego na poświęconych wierzących stanowiło ich spłodzenie z Ducha do nowej natury.

Najwyższy Kapłan Przyszłych Dóbr – str. 61 | Treść artykułu
Jak rozumieć biblijne słowa, że Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 067Nr: 067 – Wrzesień 1993 | Pobierz PDF


„Dzięki czyniąc zawsze za wszystko” – str. 66 | Treść artykułu
My, jako dzieci Boga nie powinniśmy nigdy tak wikłać się w troski i utrapienia obecnego życia, aby to uniemożliwiało nam znalezienie powodu do dziękczynienia, ponieważ wiemy, że wszystkie rzeczy działają wspólnie dla dobra tych, którzy miłują Boga.

„Gdy pościcie” – str. 68 | Treść artykułu
Post jest szczególnie godny polecenia ludowi Pańskiemu wtedy, kiedy czasami odczuwa brak uduchowienia i jest wystawiony na srogie pokusy. Ale poszczenie, by być widzianym, byłoby szkodliwe i prowadziłoby do duchowej pychy i hipokryzji.

Pytania Biblijne – str. 70 | Treść artykułu

  • Jakie jest znaczenie słów Jezusa, który mówi nam, że gdy pościmy powinniśmy namazać nasze głowy i umyć twarze.
  • Jak rozumieć słowa Marka 9:29, że „ten rodzaj diabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post”.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 068Nr: 068 – Październik 1993 | Pobierz PDF


Jezus na święcie Kuczek – str. 73 | Treść artykułu
Wizyta Jezusa w Jerozolimie podczas święta Kuczek jest cenną lekcją dla nas. To właśnie w tym dniu nasz Pan przemówił i powiedział: „Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie a pije” (Jan 7:37).

Gdy Bóg był sam – str. 76 | Treść artykułu
Znajomość Biblii pozwala powiedzieć nam, że Bóg będzie kontynuował twórcze dzieło, które zapoczątkował przed wiekami. Jego dzieła i objawione nam Jego cele objawiają piękno przymiotów charakteru Boga.

Związek doskonałości – str. 79 | Treść artykułu
Apostoł mówi, że miłość jest związkiem doskonałości, Jezus zaś powiedział, że miłość jest wypełnieniem Bożego Zakonu. Ten artykuł przybliża nam temat miłości.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 069Nr: 069 – Listopad 1993 | Pobierz PDF


Dziękczynienie – str. 81 | Treść artykułu
Wróćmy do Słowa Bożego i uwolnijmy umysły od uprzedzeń, przesądów i wypaczeń przekazanych nam z czasów średniowiecza. Zobaczmy chwałę Boga tak, jak jest objawiona w Biblii. Niech chrześcijanie dziękują, że z łaski Boga ich oczy i uszy zrozumienia są otwarte na pełniejszą wiedzę o Nim.

Czekanie na Mesjasza – str. 84 | Treść artykułu
Proroctwo Malachiasza zawiera Boską obietnicę przyjścia Mesjasza, tak długo oczekiwanego od wieków przez naród żydowski. A jednak, pomimo wszystkich proroctw, Żydzi odrzucili Tego, który do nich przyszedł – Mesjasza.

Czy ktokolwiek ma drugą szansę? – str. 86 | Treść artykułu
Czy ktokolwiek z rodzaju Adamowego będzie miał szansę aby ubiegać się o wieczne życie?

Czy chrześcijanie powinni obchodzić święta tak zwanego Bożego narodzenia? – str. 88 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 070Nr: 070 – Grudzień 1993 | Pobierz PDF


„Słowo ciałem się stało” – str. 89 | Treść artykułu
Z zapisów czterech Ewangelii tylko Ewangelista Jan próbuje doprowadzić genealogię naszego Pana do niebiańskiego źródła i wykazać nam, że zanim stał się ciałem był istotą duchową u Ojca i uczestnikiem Jego chwały – bogiem u Boga.

Poświęcenie Jezusa w Świątyni przez rodziców – str. 93 | Treść artykułu
Gdy Jezus miał czterdzieści dni, Józef i Maria zabrali Go do Jerozolimy i ofiarowali w poświęceniu w Świątyni. Ten artykuł przybliża nam to historyczne wydarzenie.

Pytania Biblijne – str. 95 | Treść artykułu

  • Czy 25 grudnia jest dniem narodzin Jezusa?
  • Czy dawanie prezentów 25 grudnia jest grzechem?