Rocznik 1984 (numery 005-010)

Sztandar Biblijny nr 005Nr: 005 – Styczeń-Luty 1984 | Pobierz PDF


Odnowienie i wzrost – str. 18 | Treść artykułu
Zajmowanie się odnawianiem poświęcenia dla Boga jest bardzo ważne dla chrześcijan. Przede wszystkim jest to ważne na początku każdego nowego roku, chyba, że stajemy się ponownie grzesznikami.

„Albowiemeście drogo kupieni” – str. 22 | Treść artykułu
Osobista odpowiedzialność wobec Odkupiciela, który odkupił Adama i jego ród a także wobec Niebiańskiego Ojca, który dostarczył łaskawe zarządzenie, leży u podstawy prawdziwego poświęcenia się Bogu w Chrystusie.

„Prawdziwie wolnymi będziecie” – str. 27 | Treść artykułu
Prawda, jak wskazuje nasz Pan, jest reprezentowana przez światło, błąd zaś przez ciemność, a między nimi istnieje nieustający antagonizm. Gdzie jest jedno, tam odpowiednio brakuje drugiego; gdy jedno wchodzi, drugie proporcjonalnie odchodzi.

Biblia – wspaniała świątynia – str. 30 | Treść artykułu
Biblia może być przyrównana do wspaniałego gmachu, którego budowa trwała siedemnaście stuleci.

Twoje wykształcenie wykazuje braki w … – str. 31 | Treść artykułu
Kilka ważnych pytań do zastanowienia.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 006Nr: 006 – Kwiecień 1984 | Pobierz PDF


Pierwsze piekło Biblii – str. 50 | Treść artykułu
Pismo Święte wspomina o dwóch piekłach, dlatego warto poświęcić swój czas na zrozumienie znaczenia słowa „piekło”. Jakie jest pochodzenie tego słowa? Jaka jest biblijna definicja piekła?

Uleczenie Naamana, porażenie Giezego – str. 61 | Treść artykułu
Naaman był hetmanem wojsk syryjskich. Chorował on na ciężką chorobę trądu, który jest symbolem na grzech. Historia uleczenia Naamana jest cenną lekcją dla chrześcijan.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 007Nr: 007 – Czerwiec 1984 | Pobierz PDF


Instrukcje Jezusa dotyczące modlitwy – str. 82 | Treść artykułu
Nie powinniśmy sądzić, że nasz Pan spędzał całe godziny na modlitwach, używając przy tym tak krótkiej formy, jak ta, którą zalecał Swym Apostołom, ale, przyjmując rzecz na zdrowy rozsądek, przypuszczamy, że przestrzegał On przedstawionego porządku modlitwy.

Zachowanie tożsamości przy zmartwychwstaniu – str. 88 | Treść artykułu
Często stawia się pytania: Jeśli ciało nie będzie wskrzeszone, to w jaki sposób przy zmartwychwstaniu zostanie zachowana tożsamość? Czy pewna część dawnej osoby nie musi być zachowana przez okres tej przerwy? Ten artykuł stara się odpowiedzieć na te oraz inne pytania dotyczące zmartwychwstania.

Uleczenie Naamana, porażenie Giezego – str. 95 | Treść artykułu
Dokończenie ze Sztandaru Biblijnego nr 006/1984.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 008Nr: 008 – Sierpień 1984 | Pobierz PDF


Bogacz w piekle. Czy on kiedykolwiek z niego powróci? – str. 114 | Treść artykułu
Nasze badanie pierwszego piekła nie byłoby zupełne bez rozważenia przypowieści o bogaczu i Łazarzu, w której także występuje słowo hades. Zdajemy sobie sprawę, iż wiele osób swój pogląd o piekle jako miejscu mąk opiera na tej przypowieści, zapisanej w Ewangelii Łukasza 16:19-31. Dlatego dokładnie zbadajmy ten fragment.

Biblia a ewolucja – str. 123 | Treść artykułu
Wielu z powodu nauczania teorii ewolucji w szkołach, na uczelniach itd. przyjęło ją za prawdziwą nie sprawdzając osobiście czy zgadza się ona, czy też nie, z faktami i naukami Biblii. Uważamy, że powinniśmy przeprowadzić taką weryfikację.

Słowo Boże – str. 124 | Treść artykułu
Kilka interesujących refleksji na temat Słowa Bożego i jego działalności we współczesnym świecie.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 009Nr: 009 – Październik 1984 | Pobierz PDF


Nakarmienie głodnych – str. 146 | Treść artykułu
Przepiękna lekcja wyciągnięta z Ewangelii Mateusza 6:30-44. Wdzięczność jest jedną z najmniejszych rzeczy, jaką możemy sobie wyobrazić, do odwzajemnienia: prowadzi ona do doskonałej miłości, obejmującej ducha samoofiarowania.

„Byłem umarły, a otom jest żywy” – str. 150 | Treść artykułu
Nie ma ważniejszej nauki związanej z Ewangelią niż nauka o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa. Musimy mieć właściwy pogląd na sprawę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana.

Słudzy nieużyteczni jesteśmy – str. 157 | Treść artykułu
Jesteśmy wszyscy sługami nieużytecznymi w tym sensie, że Bóg mógłby równie łatwo działać bez nas, w rzeczy samej, byłoby Mu łatwiej wykonać Swoje dzieło w inny sposób, aniżeli przez nas.

Pytania Biblijne – str. 160 | Treść artykułu

  • Czy list Judy (w. 7) w cytowanych wyżej słowach nie dowodzi, że karą dla niepobożnych są wieczne męki?
  • Czy istnieje jakakolwiek nadzieja dla ludności Sodomy?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 010Nr: 010 – Grudzień 1984 | Pobierz PDF


Narodzenie Jezusa – str. 178 | Treść artykułu
Pismo Święte wyraźnie oświadcza, że nasz Pan Jezus istniał przed Swoim narodzeniem jako człowiek (przed „staniem się ciałem”) i że posiadał wyższą naturę oraz stan. Owa zmiana natury była cudem. Jej filozofia, jak zawsze w wypadku cudów, przekraczała granice ludzkiej myśli.

Śmierć! Piekło! Nieśmiertelność! – str. 179 | Treść artykułu
Miliony ludzi zastanawia się, czy jest możliwe inne życie po śmierci. Ten artykuł przybliża ten temat z punktu widzenia nauk biblijnych.

Przywrócenie do życia córki Jaira – str. 185 | Treść artykułu
Cuda czynione przez naszego Pana były jedynie ilustracjami wielkiego dzieła, którego dokona na światową, gigantyczną skalę w przyszłości – przez moc i wpływ Jego Królestwa.

Święte i żarliwe uczucia – str. 187 | Treść artykułu
Jaką pełnią melodii żarliwego uczucia, wdzięcznego wychwalania i miłującej ufności są natchnione Psalmy! One ofiarują naszym sercom radość a naszym językom zadowolenie oraz pokazują nam, jak przez medytacje nad Jego Słowem i posłuszeństwo Jego przykazaniom radować się „zawsze w Panu” i za wszystko dziękować.

Zaufanie Bogu w sprawach swego zdrowia! – str. 188 | Treść artykułu
Bez wątpienia, na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zachowania zdrowia.

Odpowiedzi na Pytania – str. 189 | Treść artykułu

  • Czy jest prawdopodobne, że tak zwany całun turyński to odzienie, w którym pochowano Jezusa?
  • Jak pogodzić Łuk. 20:37, 38 z biblijną nauką, że ci, którzy umarli „o niczem nie wiedzą” (Kazn. 9:5, 10), gdyż są w nieświadomym śnie śmierci?
  • Czy Filip. 1:23 dowodzi, iż Paweł oczekiwał, że połączy się z Chrystusem natychmiast po swej śmierci?