Rocznik 1987 (numery 023-028)

Sztandar Biblijny nr 023Nr: 023 – Luty 1987 | Pobierz PDF


„Braterstwo miłujący” – str. 18 | Treść artykułu
Braterstwo w Chrystusie jest najserdeczniejszym ze wszystkich związków i wiele wydarzeń, które zaszły w czasie podróży Apostoła z Efezu do Jerozolimy, w najpiękniejszy sposób ilustruje ów związek braterstwa.

Boża opieka nad Jego sługami – str. 21 | Treść artykułu
Doświadczenia, jakie spotkały Proroka Eliasza w Sarepcie, przedstawiają również duchowe doświadczenia obecnego ludu Bożego.

Życie Słowem Bożym – str. 24 | Treść artykułu
Nasz Pan jest przewodem Prawdy, „drogą, i prawdą, i żywotem” (Jana 14:6), powiedział też o sobie, że dla swego ludu jest „chlebem żywota” (Jana 6:35). Mamy spożywać, czyli przyswajać sobie życiodajne czynniki, które On daje nam darmo w samym sobie, jeśli chcemy osiągnąć cel naszych nadziei – życie wieczne.

W jaki sposób Izrael przekroczył Jordan – str. 28 | Treść artykułu

Jonasz i wielka ryba – str. 29 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu z Ter. Pr. nr 371/22.

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 31 | Treść artykułu

  • Czy Eliasz w wozie ognistym wstąpił do Boga?
  • Czy zwołanie konferencji apostolskiej opisanej w Dz. Ap. 15 daje obecnie ludowi Bożemu podstawę do posiadania ciał kierowniczych, rad, synodów itp.?
  • Jakie jest stanowisko Korneliusza w skończonym obrazie obozu?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 024Nr: 024 – Kwiecień 1987 | Pobierz PDF


Nadchodzące Królestwo – str. 50 | Treść artykułu
Z pewnością nie uszło uwagi żadnego studenta Biblii, iż prawie wszystkie przypowieści naszego Pana są mniej lub więcej ściśle utożsamione z Królestwem. Dlatego rozsądnym wydaje się, poświęcenie naszego czasu na bliższe poznanie tego tematu.

„Staraj się, abyś się doświadczonym stawił” – str. 54 | Treść artykułu
Werset 2 Tym. 2:15 nie mówi: Badaj Pismo Święte, ale „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił” – staraj się dowiedzieć, co Bóg by pochwalił.

Ogień Boskiej gehenny – str. 56 | Treść artykułu
Niektórzy utrzymują, że Bóg bez miłości i logiki przed założeniem świata przewidział wielką „gehennę” ognia, tortur i cierpień oraz że cała ludzkość została na to z góry skazana. Jednak, czy Biblia rzeczywiście tak naucza?

Usługa aniołów – str. 59 | Treść artykułu
Wierzymy, że każdy członek ludu Bożego proporcjonalnie do tego, o ile jest on prawdziwym dzieckiem Bożym, ma usługującego ducha, osobę, anioła, który opiekuje się jego sprawami.

Interesujące pytanie i odpowiedź – str. 62 | Treść artykułu

  • Czy jest wielka różnica pomiędzy znaczeniem i użyciem w Biblii wyrażeń „królestwo Boże” i „królestwo niebieskie”?

Odrzucenie błędów ciemnych wieków odnośnie piekła – str. 63 | Treść artykułu
Cieszymy się, że wielu odrzuca dziś sprzeczne i kłamliwe wyznania wieków ciemnych i udają się wprost do świadectwa Słowa Bożego, aby nauczyć się prawdy o piekle.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 025Nr: 025 – Czerwiec 1987 | Pobierz PDF


Dwa Babilony i dwie niewole – str. 82 | Treść artykułu
Od wieków badacze Biblii dostrzegają, że wiele dosadnych wyrażeń pochodzących ze Starego Testamentu, użytych w odniesieniu do Babilonu, znalazło w Nowym Testamencie swe równoległe odpowiedniki, odnoszące się w tym wypadku do mistycznego Babilonu. Wydaje się, że wiele z owych wyrażeń ze Starego Testamentu to wyrażenia zbyt obrazowe i zbyt dosadne, by mogły być użyte w odniesieniu do literalnego Babilonu.

Rodzaj ludzki zbawiony darmo – str. 85 | Treść artykułu
Omawiane tu dwa zbawienia – obecne zbawienie wybranych i zbawienie nie wybranych, które nastąpi w czasie rządów Mesjasza, nie sugerują uniwersalnego zbawienia naszej rasy, lecz jedynie powszechną sposobność osiągnięcia życia wiecznego.

Złe postępowanie szatana – str. 88 | Treść artykułu
Pozbawione sensu tradycje pozostawione nam przez „wieki ciemne” spowodowały wielkie zamieszanie wśród ludu Bożego w odniesieniu do każdego tematu Biblii. I tak przykładowo, szatan przedstawiony jest w groteskowy sposób jako przełożony w jakiejś bliżej nieokreślonej komorze tortur nadzorujący torturowanie nie wybranych zmarłych. Natomiast opisy Biblii zostają całkowicie pominięte.

Rozwijanie wzniosłych uczuć – str. 90 | Treść artykułu
Co miłujemy w sobie nawzajem? Czy jedynie kształt głowy, regularność rysów, krój lub fason ubioru? Nie! Miłujemy się nawzajem tym bardziej i tym więcej, im bardziej rozpoznajemy w sobie nawzajem podobieństwo do Mistrza.

Pismo Święte uczy nas wyraźnie – str. 94 | Treść artykułu

Psalm 118 – str. 95 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 026Nr: 026 – Sierpień 1987 | Pobierz PDF


Boska tajemnica – str. 114 | Treść artykułu
Ścieżki Boże okryte są tajemnicą i nie zostaną powszechnie objawione, zanim nie wzejdzie słońce sprawiedliwości, które wysyła swe uzdrawiające promienie i nie zaznajomi całej ludzkości z długością, szerokością, wysokością i głębokością Bożej miłości. Jednak nim to nastąpi wyłoni się szczególna klasa, która zgodnie z planami Niebiańskiego Ojca dozna Jego łaski na długo przed pozostałą częścią rodzaju ludzkiego.

Przyzwyczajenia – dobre i złe – str. 117 | Treść artykułu
Charakter człowieka można zdefiniować jako sumę jego przyzwyczajeń, a przyzwyczajenia człowieka wyrabiane są przez główny bieg jego myśli.

Przezwyciężanie nałogu palenia tytoniu – str. 122 | Treść artykułu
Używanie tytoniu jest pożądliwością (pragnieniem) ciała, uznaną zarówno przez lekarzy jak i powszechnie przez ludzi, za szkodliwą dla fizycznego zdrowia. Również jest ona szkodliwa dla duchowego dobra.

Ciekawe wiadomości – str. 123 | Treść artykułu

Interesujące pytania i odpowiedzi – str. 124 | Treść artykułu

  • Czy Mat. 25:41, 6 nie mówią, że źli będą cierpieli wieczne męki?
  • Jak rozumieć Obj. 20:10, gdzie jest stwierdzone, że diabeł będzie męczony „we dnie i w nocy na wieki wieków”?
  • Czy w Obj. 14:11 nie są pokazane wieczne męki?
  • Czy „bogaty człowiek” znajdujący się w piekle „w mękach” (Łuk. 16:19-31) nie dowodzi, że doktryna o wiecznych mękach jest pochodzenia biblijnego?
  • Skąd wiemy, że wieczne męki nie są karą za grzech?
  • Czy te same ciała, które zostały złożone do grobu, wyjdą z niego w czasie zmartwychwstania?

Psalm 105 – str. 127 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 027Nr: 027 – Październik 1987 | Pobierz PDF


Jezus – potężny władca – str. 146 | Treść artykułu
Biblia wymienia kilka przypadków, w których sam Bóg wyznaczał imię, a jednym z tych przypadków jest Jezus. W języku hebrajskim imię to brzmi Jozue.

„Któż słyszał co takowego?” – str. 148 | Treść artykułu
Zesłany na nominalny Syjon ból rodzenia rozwijając się, będzie coraz bardziej uwalniał prawdziwe dzieci Boże, które nadal się w nim znajdują, a które wyrobią sobie szersze poglądy, dojdą do głębszego zrozumienia Boga i Jego wspaniałego planu zbawienia przygotowanego dla dzieci ludzkich.

Teoria o uniwersalnym zbawieniu do życia jest niebiblijna – str. 152 | Treść artykułu
Czy Pismo Święte uczy o uniwersalnym odkupieniu, czy uniwersalnym zbawieniu, a może o nich obu?

Bezgraniczna miłość Boża – str. 153 | Treść artykułu
Wiersz

Poszukiwanie bogactwa – str. 153 | Treść artykułu
Dzisiejsze ogromne biblioteki, tak publiczne jak i prywatne, dają wystarczającą sposobność łatwego uczenia się i korzystania z poprzednio zdobytej wiedzy. Wszystko to stanowi bogactwo, które zdumiałoby naszych przodków.

Tysięcletnie i nadchodzące królestwo na ziemi – str. 156 | Treść artykułu
Wśród chrześcijan wierzących w Tysiąclecie, tysiącletni okres i Królestwo Boże na ziemi, są wyznawane dwie różne linie myśli: przedtysiącletnia i potysiącletnia koncepcja Tysiąclecia. Która z nich jest nauką biblijną?

Wszechpotężny, święty Boże – str. 160 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 028Nr: 028 – Grudzień 1987 | Pobierz PDF


Prawdziwi chrześcijanie a obchodzenie świąt Narodzenia Pańskiego – str. 178 | Treść artykułu
Wielu praktykujących chrześcijan z niecierpliwością oczekuje corocznych obchodów świąt narodzenia naszego Pana jako radosnej chwili, czasu refleksji nad monumentalnym i ważnym wydarzeniem – zwiastowanym i sławnym w niebie i na ziemi – ziemskich narodzinach naszego Zbawiciela. Jest to powód do radości i dziękczynienia Bogu za Jego wielki dar zbawienia dany ludzkości przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale są też i inni głęboko wierzący chrześcijanie, którzy myśląc, że takie obchodzenie jest niewłaściwe dla prawdziwych chrześcijan unikają podkreślania świąt narodzenia Pańskiego w specjalny sposób. Jakie jest więc właściwe podejście do tego tematu?

Tradycja żydowska a Biblia – str. 186 | Treść artykułu
Czym jest tradycja? Można ją zdefiniować jako wiedzę, opinię, wierzenia, doktryny, zwyczaje, praktyki, obrzędy itd. podane lub przekazane zazwyczaj ustnie albo przez przykład, z jednego pokolenia na drugie. Dla Żydów tradycja jest niepisanym kodeksem praw, obyczajów itd., o których mówi się, że były przekazywane ustnie od Mojżesza, przyjęte przez faryzeuszy, lecz odrzucone przez saduceuszy.

Chrześcijaństwo a tradycja – str. 189 | Treść artykułu
Marcin Luter, który rozwinął biblijną doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę, czuł się stale zmuszany do coraz częstszego odwoływania się do zapisanego Słowa Bożego i odrzucania wszelkiej tradycji Kościoła. Nauczanie, że Biblia jest jedynym źródłem i regułą wiary oraz praktyki stało się główną zasadą Reformacji.

Psalm 107 – str. 192 | Treść artykułu