Rocznik 1992 (numery 047-058)

Sztandar Biblijny nr 047Nr: 047 – Styczeń 1992 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1992 rok – str. 2 | Treść artykułu
„Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły …” (Izaj.40:31).

Wizyta mędrców – str. 7 | Treść artykułu
Wizyta mędrców (z greckiego magowie, mędrcy) ze wschodu dowodzi faktu, że w owym czasie nawet świat pogański oczekiwał na przyjście Mesjasza. Lekcja tego wykładu opiera się na Ewangelii Mateusza 2:1-12.

Plan konwencji w 1992 roku – str. 8 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 048Nr: 048 – Luty 1992 | Pobierz PDF


Wyższość Chrześcijaństwa nad Islamem – str. 9 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu ze Sztandaru Biblijnego nr 46.

Interesujące wiadomości – str. 15 | Treść artykułu
Różne religie poszukują odpowiedzi na pytanie: „Co mam uczynić abym był zbawiony?” (Dz.Ap. 16:30). Poszukiwania odpowiedzi na to pytanie wprowadza większość ludzi w zakłopotanie. Artykuł jest ciekawą refleksją nad współczesnym światem.

Dlaczego Arabowie nie chcą dać Palestyńczykom jakiejkolwiek ojczyzny? – str. 15 | Treść artykułu
Odpowiedź na to pytanie pozwala zrozumieć obecną sytuację na Bliskim Wschodzie.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 049Nr: 049 – Marzec 1992 | Pobierz PDF


Prorok taki jak Mojżesz – str. 17 | Treść artykułu
Spośród wielkich postaci historycznych Mojżesz wyróżnia się jako wódz, prawodawca i władca. Łączył on w sobie trzy urzędy – proroka, kapłana i króla. Przed wejściem Izraelitów do obiecanej ziemi Kanaan, Mojżesz udzielił ludowi licznych instrukcji. Ich przestrzeganie jest korzystne także i dla chrześcijan.

Ubity od Boga i utrapiony – str. 21 | Treść artykułu
Jezus przepowiedział swe ukrzyżowanie mówiąc, że „jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy” – musi być ukrzyżowany. Miedziany wąż został zatem użyty jako typ Jezusa. Ten artykuł zawiera liczne myśli pomocne w przygotowaniach do Pamiątki.

Psalm 114 – str. 24 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 050Nr: 050 – Kwiecień 1992 | Pobierz PDF


„Będąc ślepym, teraz widzę” – str. 25 | Treść artykułu
Ta wzruszająca opowieść o uzdrowieniu niewidomego (Ew. Jana 9), którego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus, jest wspaniałą lekcją z jaką powinni zapoznać się wszyscy myślący chrześcijanie.

Psalm 23 – str. 36 | Treść artykułu

Zmartwychwstały Chrystus – str. 30 | Treść artykułu
Zmartwychwstanie umarłych jest zadziwiającą sprawą. Jego realizacja będzie największą manifestacją Boskiej mocy, jaka kiedykolwiek dokonała się przed aniołami i ludźmi. Ten artykuł, w krótkości słów przybliża nam temat zmartwychwstania z punktu widzenia Biblii.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 051Nr: 051 – Maj 1992 | Pobierz PDF


Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy – str. 33 | Treść artykułu
Gdy gdy Jezus opuszczał swoich uczniów przy końcu czterdziestu dni po zmartwychwstaniu, polecił im nie rozpoczynać natychmiast służby, lecz czekać na przyobleczenie ich mocą z góry – Duchem Świętym. W jakim celu otrzymali oni Ducha Świętego? Czym są dary i owoce Ducha?

Zielone Świątki nie są Wielkim Jubileuszem – str. 35 | Treść artykułu
Podczas Zielonych Świątek spłodzony z Ducha został Kościół, ale jak się ma do tego Wielki Jubileusz?

Właściwe i niewłaściwe czczenie – str. 38 | Treść artykułu
Czczenie jest zewnętrznym manifestowaniem poważania dla świętych rzeczy, które, jeśli jest oddawane we właściwy sposób i z właściwych pobudek, jest Bogu przyjemne. Jest jednak możliwe przyjęcie postawy czci i jednoczesne jej realizowanie w sposób nie akceptowany przez Boga.

Podróż brata Obajtka do Polski – str. 39 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 052Nr: 052 – Czerwiec 1992 | Pobierz PDF


Wyznaniowa Trójca – str. 41 | Treść artykułu
Analiza rozwoju teorii trynitarskich, które doprowadziły do przyjęcia przez większość chrześcijaństwa wyznaniowej Trójcy, stojącej w jawnej sprzeczności z Biblią.

Politeizm – fałszywy pogląd o Bogu – str. 44 | Treść artykułu
Politeizm oznacza doktrynę o wielu bogach. W politeizmie zawsze występuje wielość bóstw. Praktycznie we wszystkich formach politeizmu istnieją trzej najwyżsi bogowie, którzy rzekomo tworzą jednego najwyższego boga. Między politeizmem a monoteizmem istnieją wyraźne różnice. U źródeł politeizmu jest szatan. Innymi słowy politeizm jest demonizmem, religią diabłów jako pogańskich bogów i bogiń.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 053Nr: 053 – Lipiec 1992 | Pobierz PDF


Szatan obecnym księciem demonów – str. 49 | Treść artykułu
Drodzy przyjaciele! Możemy bezpiecznie opierać nasze opinie bezpośrednio na Słowie Bożym, nie wykraczając w naszym rozumowaniu poza nie. Dlatego możemy dużo powiedzieć o szatanie, jego istocie, charakterze i metodach działania.

Duch służby, duch uczniostwa – str. 52 | Treść artykułu
Każda poświęcona osoba ma wysokie aspiracje. W rzeczywistości, każdy powinien mieć jakiś ideał, do którego dąży. Przejawianie pragnienia jego uzyskania jest dowodem istnienia motywu będącego źródłem tego pragnienia. Pokora jest niezbędna w służeniu Bogu.

Politeizm – fałszywy pogląd o Bogu (c.d.) – str. 54 | Treść artykułu
Ciąg dalszy ze Sztandaru Biblijnego Nr 52.

Program Konwencji w Orłówce – str. 56 | Treść artykułu
15-16.08.1992

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 054Nr: 054 – Sierpień 1992 | Pobierz PDF


Wymagania miłości i sprawiedliwości – str. 57 | Treść artykułu
Sprawiedliwość jest niekiedy przedstawiana jako dwie równo obciążone szale, a niekiedy jako kątownik i kompas; obydwa przykłady są odpowiednimi symbolami jej istoty. Sprawiedliwość nie uznaje żadnych kompromisów ani żadnego zbaczania od ustalonej zasady działania. Rządzi nią matematyczna dokładność. Zasada miłości (w przeciwieństwie do sprawiedliwości) przepełniona jest czułością i pragnieniem błogosławienia. Jest pełna uprzejmości i znajduje przyjemność w udzielaniu łaski.

Przeciwstawianie się złu – str. 59 | Treść artykułu
Być może nigdy wcześniej odwaga nie była tak potrzebna, jak w obecnym „dniu złym”. Miłość usuwa bojaźń.

Leczy ich choroby – str. 61 | Treść artykułu
Co mogło być bardziej atrakcyjnego dla ludzkiego umysłu niż cudowna moc lecząca choroby! Nikt nie raduje się z chorób, bólu i cierpienia. Dlatego Jezus leczył liczne choroby.

Głoszenie Słowa – str. 63 | Treść artykułu
Określenia: ewangelista, pastor, nauczyciel, starszy, diakon i apostoł są jedynymi uznawanymi w kościele tytułami (według źródeł Nowego Testamentu). Wszystkie te nazwy bezpośrednio lub pośrednio bardziej wskazują na służbę niż władzę czy szczególne zaszczyty.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 055Nr: 055 – Wrzesień 1992 | Pobierz PDF


Wielka wartość prawdziwej wolności – str. 65 | Treść artykułu
Skąd pochodzi światło pochodni wolności? Czym jest prawdziwa wolność?

Chrześcijańska wolność – str. 68 | Treść artykułu
Gdy niektórzy poznają Prawdę, a wraz z nią wolność od przesądów i strachu zrodzonego przez błąd, którym grzech wiązał ich jak niewolników, ich pierwszą skłonnością jest podatność na duchowy letarg i bezczynność lub na zniewolenie przez politykę albo interesy. Gdy znika nadzorca, zakon, i nie może już nam przeszkadzać, ponieważ „nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską”, znajdujemy się w poważnym niebezpieczeństwie.

Pytania Biblijne – str. 71 | Treść artykułu

  • Na czym będzie polegać chwalebna wolność, jaką ma osiągnąć całe stworzenie przy objawieniu się synów Bożych?
  • Czy znajdujący się w biblijnym piekle kiedykolwiek zostaną uwolnieni?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 056Nr: 056 – Październik 1992 | Pobierz PDF


Konstytucja Stanów Zjednoczonych i religia – str. 73 | Treść artykułu
Czy wiecie, że oprócz Izraela w wieku Żydowskim, Ameryka była narodowym faworytem Boga? Czy wiesz, że historia Ameryki dowodzi, iż ze wszystkich współczesnych narodów ona jest najbardziej uprzywilejowaną przez Boga w sprawach materialnych, społecznych, międzynarodowych, obywatelskich, politycznych i religijnych? Te i inne sprawy odnoszące się do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i religii znajdziesz w tym artykule.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 057Nr: 057 – Listopad 1992 | Pobierz PDF


Biblijne myśli na temat rządu – str. 81 | Treść artykułu
Najczęściej czytaną książką Ameryki sprzed czasów Konstytucji była Biblia. Co księga ta ma do powiedzenia na temat konstytucji, organizacji czy formy rządu? Jaki był jej wpływ na rząd amerykański? Jaka jest jej wizja idealnego rządu przyszłości?

Psalm 72 – str. 85 | Treść artykułu

Zaszczytna służba – str. 85 | Treść artykułu
Pojęcie niesamolubnej służby jest tym pojęciem, które staje się coraz bardziej niemiłe dla umysłów wszystkich klas społeczeństwa. Zarówno narody, jak i jednostki wydają się przepojone wobec niego tak antagonistycznym duchem, że ich wzajemne służenie sobie ogranicza się zwykle do tego, czego wymaga ich własny interes, i jest zazwyczaj czynione bardzo oszczędnie i skąpo. Niedopowiedziane motto brzmi: jak najmniej służby za jak największe wynagrodzenie. Lecz dokładnym przeciwieństwem tego jest duch Chrystusa.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 058Nr: 058 – Grudzień 1992 | Pobierz PDF


Nadzieje i radości narodzenia Pańskiego – str. 89 | Treść artykułu
Narodzenie Pańskie jest według ogólnego zwyczaju obchodzone 25 grudnia. Ponieważ upamiętnienie tego dnia nie jest nakazane przez Pismo Święte, lecz jest jedynie dobrowolnym obchodzeniem wielkiego faktu raczej, niż szczególnej daty, dobrze czynimy obchodząc je odpowiednio w zwykłym czasie – nie bacząc na to, że nie zgadzamy się z tą datą i stosownie do dowodów utrzymujemy, iż nasz Pan urodził się około 1 października, a 25 grudnia, dziewięć miesięcy przedtem, to prawdopodobnie data zwiastowania.

Jaki jest prawdziwy Chrześcijanin? – str. 92 | Treść artykułu
Chrześcijanie nadal stanowią około 1/3 (32,9%) populacji świata, którą szacuje się na około 5 miliardów ludzi, roszcząc sobie prawo do największej liczby wyznawców, w sumie 1,64 miliarda ludzi. Wielu z nich to chrześcijanie jedynie z imienia. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki jest prawdziwy Chrześcijanin?