Rocznik 1966 (numery 224-229)

Teraźniejsza Prawda nr 224Nr: 224 – Styczeń-Luty 1966 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1966 – str. 2 | Treść artykułu
„Bóg jest miłość” – 1 Jana 4:8.

Odpowiedź na atak zamieszczony w czasopiśmie „Świt” – str. 6 | Treść artykułu

Niższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 9 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `65, 96.

Ważne informacje – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 225-226Nr: 225-226 – Marzec-Czerwiec 1966 | Pobierz PDF


Nasza Pamiątka Wielkanocy – str. 18 | Treść artykułu
Obchodzenie śmierci naszego Odkupiciela każdego roku zdaje się mieć pełniejsze znaczenie i wywołuje większe wrażenie. Niechaj Pan błogosławi wasze przygotowanie się do Wieczerzy Pańskiej, wasz w niej udział i w waszych doświadczeniach po niej.

Nasze 47. roczne sprawozdanie – str. 23 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 28 | Treść artykułu

Radosna nadzieja zmartwychwstania – str. 29 | Treść artykułu
Proroctwo Jeremiasza 31:15-17 daje poselstwo prawdziwej pociechy dla serca każdego ufającego w Nim człowieka, któremu śmierć zabrała umiłowane osoby, włączając szczególnie takie osoby jak rodziców. Przeanalizujmy słowa tego proroctwa.

Właściwe używanie i nadużywanie rzeczy ziemskich – str. 34 | Treść artykułu
Czy jest grzechem posiadać bogactwo, mieć ładny dom, mieć samochód i nosić ładne ubranie? Nie. Jednak żadna z rozrywek nie powinna być posunięta do krańcowości i nie powinna stać na przeszkodzie naszej wierności Panu i Jego służbie.

Biblia – wspaniała świątynia – str. 38 | Treść artykułu
Biblia może być przyrównana do wspaniałego gmachu, którego budowa trwała 17 stuleci. Jego architektem i budowniczym jest Bóg.

Niektóre wyjaśnienia odnośnie zgromadzeń domowych – str. 39 | Treść artykułu

Niższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 40 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’66, 16.

Metody bereańskie – str. 48 | Treść artykułu
Wskazówki jak prowadzić bereańskie metody badania Biblii.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 227Nr: 227 – Lipiec-Sierpień 1966 | Pobierz PDF


Drugorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 50 | Treść artykułu
Różnice pomiędzy pierwszorzędnymi a drugorzędnymi łaskami. Skromność. Pilność. Długie znoszenie. Pobłażliwość. Przebaczenie. Odwaga. Szczerość. Szczodrobliwość.

Metody bereańskie – str. 56 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `66, 48.

Pytania i Odpowiedzi – str. 60 | Treść artykułu

 • Ile paragrafów należy zbadać w jednej bereańskiej lekcji?
 • Jaka powinna być postawa wobec nowych przewodniczących zboru?
 • Jaka jest właściwa metoda prowadzenia zebrań szkoły proroczej i jak często powinny one być urządzane?
 • Gdy przewodniczący stawia pytania bereańskie, to czy bracia powinni mieć książki otwarte i czytać z nich odpowiedzi na stawiane pytania?
 • Czy podczas badania paragrafu mają być stawiane pytania przez braci nie oparte na tym paragrafie i czy mają one być dyskutowane przez przewodniczącego i cały zbór?
 • Z ilu punktów widzenia przedstawia Biblia Boskie Prawo?
 • Czy była kiedykolwiek pustka w pozafiguralnej Świątnicy?
 • Jak poznać świadectwo Ducha?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 228-229Nr: 228-229 – Wrzesień-Grudzień 1966 | Pobierz PDF


Drugorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 66 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’66, 56.

Obecne kierownictwo ludu Bożego – str. 79 | Treść artykułu
Bracie oświeceni Epifanią w ogólności a nawet liczni bracia z innych grup lewickich wiedzą, że niektórzy ambitni spośród klasy Młodocianych Godnych starają się całkowicie lub częściowo przywłaszczać sobie stanowisko kierownictwa – jako generalnego pastora, nauczyciela i wykonawcy – nad Wielkim Gronem i resztą ludu Bożego. Niektórzy z tych uzurpatorów władzy fałszywie twierdząc, że są jeszcze członkowie Małego Stadka w ciele starają się o to stanowisko kierownictwa nad Nowymi Stworzeniami, które oni (błędnie) uważają, że są z Małego Stadka!

Pytania i Odpowiedzi – str. 87 | Treść artykułu

 • W jakim znaczeniu chrześcijanie bywają „przemienieni z chwały w chwałę” (2 Kor. 3:18)?
 • Czy jest to częścią Boskiego Planu zabierać do nieba tych, którzy umierają jako niemowlęta i małe dzieci?
 • Co Jezus miał na myśli mówiąc: „Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem takich jest królestwo niebieskie”?
 • Czy jest rzeczą właściwą poświęcić się Bogu w czasie końca wieku?
 • Dlaczego lud Boży powinien w dalszym ciągu modlić się „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mat. 6:10), kiedy przeszło 19 stuleci temu Jezus mówił uczniom, ażeby nauczali ludzi, iż „przybliżyło się Królestwo niebieskie” (Mat. 10:7)?
 • Czy Jezus wstąpił do nieba w Swym ludzkim ciele i czy dotąd posiada to ciało z mięsa z jego ranami kłutymi włócznią oraz śladami gwoździ?
 • Jakie jest Boskie zarządzenie względem tych, którzy umierają w stanie niemowlęcym lub jako małe dzieci?
 • Dlaczego nasz i żydowski kalendarz różnią się tak bardzo w podawaniu lat od stworzenia Adama do obecnego czasu?
 • Jak mamy rozumieć Ps. 40:7: „Ofiary i obiaty nie chciałeś… całopalenia i ofiary za grzech nie żądałeś”?
 • Kto może brać udział w Wieczerzy Pańskiej?
 • Dlaczego zachodziła potrzeba, ażeby Jezus, Syn Boży, stał się istotą ludzką?
 • Czy następstwo apostolskie biskupów i papieży jest zgodne z Pismem Św.?
 • Czy dwunastu Apostołów było nieomylnymi w swym nauczaniu?
 • Co mamy rozumieć przez „niewiastę obleczoną w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd” (Obj. 12:1)?
 • Czy papież Grzegorz I przez wprowadzenie doktryny o mszy ustanowił Obrzydliwość Spustoszenia?
 • Jaka jest nadzieja dla tych miliardów pogan, którzy umarli nie mając nigdy możności dowiedzieć się o Jezusie i o posłannictwie Ewangelii?
 • W liście do Żydów 11:13 czytamy: „Według wiary umarli ci wszyscy”. Czy to nie dowodzi, że Enoch oraz wszyscy wymienieni w w. 2-13 są umarłymi?
 • Kim są „żywi” a kim „umarli” z 2 Tym. 4:1 oraz 1 Piotra 4:5?
 • Jak mamy rozumieć 1 Piotra 4:6 „Dlatego bowiem i umarłym kazano Ewangelię aby sądzeni byli według ludzi ze strony ciała ale żyli według Boga duchem”?