Rocznik 1925 (numery 014-019)

Teraźniejsza Prawda numer 14Nr: 014 – Styczeń-Luty 1925 | Pobierz PDF


Nasze 6. roczne sprawozdanie – str. 2 | Treść artykułu

Dalsza egzaminacja P.B.I. chronologii – str. 5 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’24, 94.

Nie sądźcie przed czasem – str. 13 | Treść artykułu
W tym ostatnim dniu, w wieku żniwa, w dniu niewidzialnej obecności Pana na świecie, Prawda odnosząca się do Boskiego Planu, którą objawiał od roku 1874, i która szeroko dała świadectwo, aby popieczętować wybranych, czyni dzieło rozdzielania.

Elijasz i Elizeusz – kapłani i lewici – str. 14 | Treść artykułu
Rozłączenie Elijasza i Elizeusza nie wyobraża rozłączenia Maluczkiego Stadka i Wielkiego Grona z wszystkich punktów zapatrywania; i dlatego nie wyobraża rozłączenie każdej osoby tych dwóch klas.

Przypisane i ożywione usprawiedliwienie – str. 15 | Treść artykułu
Egzaminacja poglądu dotyczącego usprawiedliwienia, głoszonego przez Strażnicę.

Odpowiedzi na zapytania – str. 16 | Treść artykułu

 • Czy wzięcie przez ducha, podane w 1 Król. 18:12; 2 Król. 2:15 i Dzieje Apost. 8:30 udziela nam pewnego światła względem wzięcia Elijasza, podanego w 2 Król. 2:1, 11?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 15Nr: 015 – Marzec-Kwiecień 1925 | Pobierz PDF


Prawe oko zaciemnia się – str. 18 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych nowych poglądów głoszonych przez Strażnicę – przymierza, Nowe Stworzenie i śmierć, dziesięć panien, owce i kozły, okup, Judasz, okres żniwa i inne.

Wiadomość dla ogólnego zainteresowania – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 16Nr: 016 – Maj-Czerwiec 1925 | Pobierz PDF


Umysł Chrystusowy – str. 34 | Treść artykułu
Mieć umysł Chrystusowy nie koniecznie znaczy, że w każdym wypadku będziemy w stanie kierować się podług tego umysłu we wszystkich życiowych szczegółach. Nasze ciała są słabe i upadłe przez upadek Adama i dlatego nie możemy tego czynić, cobyśmy chcieli. Lecz jeżeli nowy umysł pozna, że przez cielesną niedoskonałość lub błąd w sądzie uczynił omyłkę, to będzie starał się to poprawić.

Wartość badania Pisma Świętego – str. 36 | Treść artykułu
Słowo Boże wymaga ostrożnego i cierpliwego badania. Jest różnica między czytaniem a badaniem Biblii.

Dla kogo jest światłość świata? – str. 38 | Treść artykułu
Czy Bóg oddziałuje innymi wpływami oprócz Jego Słowa, przez co mógłby dopomóc Swoim dzieciom do zwyciężenia słabości cielesnych, takich, których byśmy sami nie mogli pokonać?

Mieszkajmy w pokoju – przegląd – str. 39 | Treść artykułu
Egzaminacja nowego artykułu pod tym tytułem, który ukazał się w Strażnicy.

Interesujące pytania – str. 48 | Treść artykułu

 • Dlaczego znajduje się tak wiele podziałów między ludem Prawdy?
 • Jeżeli kto błądzi w doktrynie (w nauce), a serce jego znajduje się w sprawiedliwym stanie, czy taki jest wyłączony z maluczkiego stadka?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 17Nr: 017 – Lipiec-Sierpień 1925 | Pobierz PDF


Ambasadorzy Boga – str. 50 | Treść artykułu
Ambasadorem jest taka osoba, która otrzymała autorytet do przedstawiania jej rządu w obcym kraju. Nie każdy człowiek w obcym kraju jest ambasadorem. Nikt nie może być ambasadorem bez specjalnej autoryzacji jego rządu. Kto zatem jest Ambasadorem Boga?

Kozioł Azazela – str. 51 | Treść artykułu
Artykuł przedstawia typiczne i antytypiczne nauki dotyczące kozła Azazela.

Oszczep australijski – str. 67 | Treść artykułu
Co wspólnego mają bumerang i fałszywe nauczanie?

Interesujące pytania – str. 68 | Treść artykułu

 • Proszę zharmonizować, dlaczego można mówić, że niektórzy bracia są członkami wielkiego grona, z tem co było podane w Herald na stronie 118 wyciągnięte z Z. 1914 str. 38?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 18Nr: 018 – Wrzesień-Październik 1925 | Pobierz PDF


Złoto doświadczone w ogniu – str. 70 | Treść artykułu
Przed naszym usprawiedliwieniem przez wiarę, w Chrystusie, nie mieliśmy nic do ofiarowania, ponieważ to, co posiadaliśmy, było potępione; lecz będąc usprawiedliwieni, możemy przedstawić nasze ciała żywymi ofiarami, świętemi, Bogu przyjemnymi, rozumną służbą naszą. W ten sposób skarb nowej Boskiej natury, złoto, jest nam dany. W ten sposób kupujemy złoto.

Więcej zaciemniania się prawego oka – str. 72 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych nowych poglądów głoszonych przez Stowarzyszenie.

Dalsze P.B.I. błędy na proroctwa Daniela – str. 80 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych nowych poglądów głoszonych przez P.B.I. na proroctwa Daniela.

Interesujące pytania – str. 82 | Treść artykułu

 • Czy modlitwy Młodocianych Świętych muszą być sprawowane do Boga przez Jezusa, lub czy mają oni to samo pokrewieństwo w społeczności z Bogiem co mieli Starożytni Święci?
 • Ponieważ Jezus, nasz Najwyższy Kapłan, ofiaruje pozaobrazowego Kozła Pańskiego, czy nie możemy wnioskować, że On prowadzi pozaobrazowego Kozła Azazela od drzwi Przybytku do bramy dziedzińca, bez współdziałania pozaobrazowych współkapłanów?
 • Proszę zharmonizować podania, że lewici wyobrażają (1) Usprawiedliwionych z wiary, (2) Wielkie Grono i (3) Starożytnych Świętych, Wielkie Grono i Młodocianych Świętych?
 • Podług Żyd. 7:7 mniejszy jest błogosławiony przez większego i według 2. Król. 3:11 Elizeusz nalewał wodę na ręce Eliasza (błogosławił); czy dlatego Elizeusz nie wyobraża większej klasy od Eliasza. Jak teraz zharmonizować fakt z nauką, że Elizeusz wyobraża niższą klasę od klasy Eliasza?

Konwencja w Chicago, Ill. – str. 84 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 19Nr: 019 – Listopad-Grudzień 1925 | Pobierz PDF


Co znaczy to wszystko? – str. 82 | Treść artykułu
Nie można temu absolutnie zaprzeczyć, że nadzwyczajne rzeczy odbyły się od czasu, gdy brat Russell nas opuścił. Gdy był między nami w ciele, pokój był między nami. Następne lata były świadkiem licznych rozłamów. Co znaczy to wszystko?

Złudzenie roku 1925 – str. 89 | Treść artykułu
Egzaminacja przypuszczeń Stowarzyszenia dotyczących roku 1925.

Interesujące pytania – str. 90 | Treść artykułu

 • Jak stoją Młodociani Święci względem zasługi Chrystusowej?
 • Ponieważ żniwo skończyło się w 1914 roku, a pokłosie w 1916, czy jest właściwą rzeczą, jak podane w ślubie, modlić się za “ogólnem dobrem żniwa Pańskiego, mianowicie za udział, do którego sam zostałem uprzywilejowany do tej pracy”?
 • Czy jest właściwą rzeczą, ażeby osoba z klasy Młodocianych Świętych roznosiła literaturę prawdy przeciwko życzeniom jej męża?
 • Mogą Młodociani Święci widzieć głębokie rzeczy Prawdy?
 • Czy Młodociani Święci przy końcu Tysiąclecia otrzymają spłodzenie z Ducha, aby otrzymali życie duchowe?
 • Czy Młodociani Święci mają szatę weselną?
 • Co jest celem strofowania Janowego?
 • Jeżeli przy końcu Tysiąclecia Starożytni i Młodociani Świeci umrą, czy ich śmierć będzie wtórą śmiercią?
 • Czy Wielkie Grono przejdzie przez drugą zasłonę?
 • Czy członkowie Wielkiego Grona śpią w śmierci, aż Maluczkie Stadko przejdzie poza drugą zasłonę?

Interesujące listy – str. 84 | Treść artykułu