Rocznik 1972 (numery 260-265)

Teraźniejsza Prawda nr 260Nr: 260 – Styczeń-Luty 1972 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1972 – str. 2 | Treść artykułu
„Czujcie, a módlcie się. Boć jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka” – Mat. 26:41; Żyd. 10:37.

Chrystus – Jego cierpienia – str. 8 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’71, 95.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 11 | Treść artykułu
Jednym z najdłuższych rozdziałów w Biblii jest 7-my rozdział 4 ks. Mojżeszowej, który pragniemy wyjaśnić w tym i następnych artykułach. Artykuły te będą mieć ten sam tytuł „Ofiary Książąt Wieku Ewangelii”, lecz w każdym z nich będą wyjaśniane inne kolejne wiersze Pisma Św. dotyczące tego przedmiotu.

Pytania i Odpowiedzi – str. 16 | Treść artykułu

  • Czy na badaniach bereańskich siostry mają wolność odpowiadać na jakiekolwiek pytanie postawione zborowi w sposób ogólny przez przewodniczącego, czy też one powinny odpowiedzieć tylko wtedy, gdy przewodniczący stawia im pytania, powołując je po nazwisku?
  • Dlaczego bracia powinni mieć swoje głowy odkryte, a siostry przykryte na zebraniach zborowych?

Data Wieczerzy Pańskiej w 1972 roku – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 261-262Nr: 261-262 – Marzec-Czerwiec 1972 | Pobierz PDF


Myśli na okres pamiątkowy – str. 18 | Treść artykułu
Postąpimy dobrze, jeśli w miarę zbliżania się do okresu Wielkanocy, zastanowimy się nad jej znaczeniem.

Nasze 53. roczne sprawozdanie – str. 23 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 28 | Treść artykułu

Psalm 122 – str. 29 | Treść artykułu
Psalm 122 niewątpliwie sprowadził wiele błogosławieństw dla cielesnego Izraela, gdy wspólnie śpiewali oni w dorocznych pielgrzymkach o ich wstępowaniu na święte pagórki jerozolimskie i gdy szli do domu Jehowy. Podobnie duchowy Izrael również otrzymał i nadal otrzymuje liczne odpowiednie błogosławieństwa.

Netynejczycy – str. 32 | Treść artykułu
Hebrajskie słowo Nethinim (oddani, poświęceni) jest użyte w Piśmie Św. celem oznaczenia klasy sług przybytku i świątyni, którzy byli podległymi Lewitom. Zastanówmy się czy mają oni jakieś antytypiczne wypełnienie na czas obecny?

Kute blachy Eleazara – figura i pozafigura – str. 40 | Treść artykułu
W 1931 roku za pamiątkowy artykuł został wybrany werset 4 Moj. 16:36-40, jako figurę do wyjaśnienia. Ufamy, że przypomnienie tego tematu okaże się to błogosławieństwem.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 44 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `72, 16.

Ważne ogłoszenia – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 263Nr: 263 – Lipiec-Sierpień 1972 | Pobierz PDF


Utracone i przywrócone panowanie – str. 50 | Treść artykułu
Gdy Bóg stworzył człowieka , to obdarzył go przymiotami podobnymi do Swoich. Zaopatrzył go w przymioty sądu i sprawiedliwości, aby był mądrym i sprawiedliwym władcą; przymioty zaś miłosierdzia i miłości przygotowały go, aby był rozumnym i dobrotliwym władcą. W jaki sposób człowiek utracił swoje panowanie, i jak je odzyska?

Kąsanie i pożeranie jedni drugich – str. 54 | Treść artykułu
Apostoł Paweł w liście do Galatów 5:15 używa bardzo ostrych słów, ostrzegając przed złym postępowaniem pewnych jednostek wyznających iż są ludem Pańskim: „Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzajcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni.” Co te słowa oznaczają dla nas?

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 56 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `72, 48.

Sprostowanie – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 264-265Nr: 264-265 – Wrzesień-Grudzień 1972 | Pobierz PDF


Czy wysokie powołanie jest ostatecznie skończone? – str. 66 | Treść artykułu
Tak jak było bardzo ważną rzeczą dla ludu Bożego wiedzieć na początku Wieku Ewangelii, kiedy zostało otwarte Wysokie Powołanie i kiedy można było do niego wejść, a przy końcu Wieku Ewangelii wiedzieć o czasie powrotu i o obecności naszego Pana w Jego Wtórym Przyjściu oraz kiedy żęcie się zaczęło, tak podobnie jest również bardzo ważną rzeczą dla ludu Bożego wiedzieć o czasie zakończenia się tej pracy żęcia.

Zmiana poglądu brata Russella – str. 79 | Treść artykułu
Co pastor Russell nauczał o czasie Żniwa, i jak zmienił się jego pogląd?

Zbicie rzekomych dowodów Brzasku – str. 81 | Treść artykułu
Wielu braci oświeconych Prawdą Parouzji, którzy znajdują się w grupach Brzasku, w innych grupach lub poza wszelkimi grupami, ignoruje lub stara się uniknąć siły licznych dowodów, które są przedstawiane niejednokrotnie na łamach Teraźniejszej Prawdy wykazujących, że Wysokie Powołanie jest skończone. Przeanalizujmy ich argumenty.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 87 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `72, 64.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 93 | Treść artykułu
Poprawione wg Epifanicznego tomu 8, rozdziału 5.

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej za 1972 rok – str. 95 | Treść artykułu

Sprostowanie – str. 96 | Treść artykułu