Rocznik 1936 (numery 080-085)

Teraźniejsza Prawda numer 80Nr: 080 – Styczeń-Luty 1936 | Pobierz PDF


Nasze 17. roczne sprawozdanie – str. 2 | Treść artykułu

Nasze roczne godło – str. 6 | Treść artykułu
„Mężnie sobie poczynajcie” – 1 Kor. 16:13.

Szósty Wielki Cudowny Dzień – str. 10 | Treść artykułu
W 1930 roku podaliśmy dwa artykuły o dwojakich Cudownych Dniach, a mianowicie: jeden o Ośmiu Małych Cudownych Dniach, drugi zaś o Ośmiu Wielkich Cudownych Dniach. Na początku wiedzieliśmy tylko, że miało być Osiem Małych Cudownych Dni, nie wiedząc przez jakiś czas, iż miały być również Wielkie Cudowne Dnie. Ten artykuł omawia właśnie ten temat.

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej – str. 20 | Brak artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 81Nr: 081 – Marzec-Kwiecień 1935 | Brak PDF


Wieczerza Pańska 4-go kwietnia – str. 22 | Treść artykułu
Mamy nadzieję, że wszystek poświęcony lud Pański wszędzie skorzysta ze swego przywileju obchodzenia pamiątki śmierci Odkupiciela za nasze grzechy i, jak apostoł wskazuje, także z przywileju naszego uczestniczenia z Odkupicielem w Jego cierpieniach i śmierci do rzeczy ziemskich. Tak jak nasz Pan i Apostołowie zgromadzili się i symbolizowali Jego śmierć, zanim ona nastąpiła, tak więc jest stosownym dla nas zgromadzić się w tą rocznicę, ażeby obchodzić pamiątkę Jego ofiary.

Ostatnie sceny Szóstego Wielkiego Cudownego Dnia – str. 23 | Treść artykułu
Artykuł o Szóstym Wielkim Cudownym Dniu, który ukazał się w Ter. Prawdzie nr. 80, omawiał tylko główne rzeczy wielkiego pozafiguralnego Piątku, do śmierci Wielkiego Jezusa włącznie. Ten artykuł uzupełni nasze informacje o ostatnie sceny tego dnia.

Przegląd Głosu Wolności i Prawdy nr 3 – str. 29 | Treść artykułu
Poniższy artykuł został napisany, jako list do polskich pielgrzymów. Jest to odpowiedź na pamflet wydany przeciwko Redaktorowi przez Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego.

Odpowiedzi na Pytania – str. 36 | Treść artykułu

  • Jak długo trwa nasz Dzień Pojednania?
  • Jaka jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech, a ofiarą za występek?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 36 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 82Nr: 082 – Maj-Czerwiec 1936 | Pobierz PDF


„Obierzcież sobie dziś, komu byście służyli” – str. 38 | Treść artykułu
Z przyczyny naszych słabości, spowodowanych przez upadek i z powodu sideł Przeciwnika i świata, potrzebujemy chronić naszą wiarę i nasze dobre postanowienia, abyśmy byli mocnymi w Panu i w sile mocy Jego. Niech więc każdy prawdziwy Izraelita przyjmie słowa Jozuego: „Aleć ja i dom mój będziemy służyli Panu”.

Ostatnie sceny Szóstego Wielkiego Cudownego Dnia – str. 40 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’36, 28.

Sprawa brata Kasprzykowskiego – str. 41 | Treść artykułu

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii – str. 44 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 78.

Sprostowanie i Zawiadomienie – str. 48 | Treść artykułu

List wycofania się – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 83Nr: 083 – Lipiec-Sierpień 1936 | Brak PDF


„Godzina pokuszenia” – str. 50 | Treść artykułu
Ostatnia przestroga br. Russella przeciw klerykalizmowi. Artykuł pochodzi ze Strażnicy z 1-go listopada, 1916 r.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii – str. 52 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’36, 48.

Biblijne liczbowanie – str. 58 | Treść artykułu
W hebrajskim i greckim języku, zamiast cyfry to litery (głoski) alfabetu są używane jako numery. Artykuł ten przybliża nam nieco to zagadnienie biblijne.

Znowu sprawa brata Kasprzykowskiego – str. 61 | Treść artykułu

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 64 | Treść artykułu

Sprostowanie – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 84Nr: 084 – Wrzesień-Październik 1936 | Pobierz PDF


Bądźcie świętymi – str. 66 | Treść artykułu
Czy nie zalecono ludowi Pańskiemu: „Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz w niebiesiech doskonałym jest?” A jeżeli tak jest, w każdy z nas ma wiele do poprawienia w swoim postępowaniu.

Drzwi do spłodzenia z Ducha zamknięte przed październikiem 1914-go roku – str. 68 | Treść artykułu
Artykuł podaje 56 dowodów biblijnych, że wszyscy wybrani byli popieczętowani na swych czołach do Wielkanocy, 1916 roku, i że spładzanie ustało przed październikiem, 1914 roku, tj., że potem żaden z później ofiarowanych nie wszedł do Świątnicy, która przedstawia stan spłodzenia z ducha.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii – str. 76 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 83.

Dla ogólnego zainteresowania – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 85Nr: 085 – Listopad-Grudzień 1936 | Pobierz PDF


Zwycięstwo Miłości nad Bojaźnią – str. 82 | Treść artykułu
1 List Jana 4:18 zdaje się mówić, iż miłość i bojaźń są jedna drugiej przeciwne; że do jakiegokolwiek stopnia jedno zwycięża, to drugie jest niemożliwym. Nie możemy sobie wyobrazić, ażeby pomiędzy aniołami była bojaźń Wszechmogącego, lub jakakolwiek bojaźń jeden drugiego. Oni są doskonałymi. Ich pokrewieństwo z Bogiem jest doskonałe. Według boskiego zarządzenia i przepisu, gdzie jest miłość doskonała, tam nie ma bojaźni, w znaczeniu w jakiem to słowo jest tu użyte.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii – str. 83 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 84.

Mojżesz i Aaron Wieku Ewangelii jako Odbiorca i Dawca Prawdy – str. 85 | Treść artykułu
Pomiędzy opisem o ofiarach Książąt, a opisem o poświęceniu Lewitów nasz Pan podał dwie rzeczy, które wskazują nam. jak Bóg objawiał Swoją wolę Mojżeszowi i jak On zarządził, aby Aaron zapalał świecznik. Zastanówmy się jakie głębokie prawdy kryją się tych typach.

Sprawa C. Kasprzykowskiego po raz trzeci – str. 86 | Treść artykułu

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej z roku 1936 – str. 96 | Treść artykułu

Dla ogólnego zainteresowania – str. 96 | Treść artykułu