Rocznik 1937 (numery 086-091)

Teraźniejsza Prawda numer 86Nr: 086 – Styczeń-Luty 1937 | Pobierz PDF


Tekst naszego rocznego godła – str. 2 | Treść artykułu
„Stójcie mocno w wierze” – 1 Kor. 16:13.

Nasze 18. roczne sprawozdanie – str. 5 | Treść artykułu

Mojżesz i Aaron Wieku Ewangelii jako odbiorca i dawca Prawdy – str. 9 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1930, 81.

Prorocy i „prorocy” – str. 12 | Treść artykułu
Istnieje wiele zamieszania odnośnie zrozumienia biblijnego znaczenia słowa prorok. Krótki rozbiór tego przedmiotu przy pomocy Pisma Św., uważamy, iż będzie na miejscu.

Zawiadomienie – str. 16 | Brak artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 87Nr: 087 – Marzec-Kwiecień 1937 | Pobierz PDF


Wieczerza Pańska 25-go Marca, po 6-tej wieczorem – str. 18 | Treść artykułu
Naszym zwyczajem jest obchodzenie pamiątki śmierci naszego Pana podczas Wieczerzy Pańskiej raz w rok w powtarzanej w rocznicę Jego śmierci. Jego krzyż jest środkowym punktem naszego zainteresowania, z którego wypływają wszystkie nasze nadzieje przyszłego życia i błogosławieństwa.

Daniel – figura i pozafigura – str. 20 | Treść artykułu
Rocznicowy artykuł zwraca naszą uwagę na pastora Russella, który jest zobrazowany w pewnych szczegółach z życia figuralnego Daniela.

Prorocy i „prorocy” – str. 30 | Treść artykułu
Poniższy artykuł został napisany, jako list do polskich pielgrzymów. Jest to odpowiedź na pamflet wydany przeciwko Redaktorowi przez Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego.

Pytania dla ogólnego zainteresowania – str. 31 | Treść artykułu

  • Jeżeli Bóg postanowił, aby było 60 grup Lewitów Epifanicznych, jako pozafiguralnych słupów dla Dziedzińca Epifanicznego Przybytku, dlaczego ty strofujesz wodzów lewickich za stwarzanie tych rozmaitych grup, czyli pozafiguralnych słupów na okres Epifanii? Czyż oni tym sposobem nie wykonują tego, co się Bogu podoba?
  • Czy Obraz bestii otrzymał już życie?

Zawiadomienie – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 88Nr: 088 – Maj-Czerwiec 1937 | Pobierz PDF


Daniel – figura i pozafigura – str. 34 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’37, 29.

Sprawa C. Kasprzykowskiego po raz czwarty – str. 44 | Treść artykułu

Interesujący list – str. 48 | Treść artykułu

Odpowiedzi na pytania – str. 48 | Treść artykułu

  • Jaka myśl zawiera się w wyrażeniu ofiara spokojna i dlaczego jest tak nazwaną?
  • Jaka jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech, a ofiarą za występki?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 89Nr: 089 – Lipiec-Sierpień 1937 | Brak PDF


Dawajcie odpór diabłu – str. 50 | Treść artykułu
Wszyscy, którzy badają nauki Jezusa i Apostołów powinni dawać baczenie, żeby miłość w nich była kontrolującą zasadą: Najpierw, miłość do Boga i Jezusa; potem, miłość do Kościoła; potem, miłość do drugich. Miłość Jezusa do Faryzeuszy nie powstrzymała Go od wyjawienia ich prawdziwego charakteru, ponieważ On miłował więcej Prawdę i szczerych pokornych prawdziwych Izraelitów, którzy szukali Prawdy. Dlatego też ostro strofował nominalny Żydowski Kościół i zaślepionych błędem uczonych w Piśmie za jego dni, których nauki zwodziły lud.

Wiarygodność Ewangelii Jana – str. 52 | Treść artykułu
Odpowiedź na książkę pod tyt.: „Żywot Jezusa”, napisaną przez Ernesta Renana. Przedstawia ona krytykę Ewangelii Jana.

Dwa domy zbudowane i próbowane – str. 53 | Treść artykułu
Tekst Ew. Mat. 7:24-27 składa się z dwóch przypowieści: o mądrym i o głupim budowniczym. Kim oni byli i co budowali? Czy od sposobu budowania zależało, czy budowla ostanie się podczas prób?

Odpowiedzi na zapytania – str. 62 | Treść artykułu

  • Czy Jest możliwe ażeby lud wielki z Obj. 7:9-17 i 19:1-9 był Masą restytucyjną, a zatem klasą nieduchową?
  • Czy Jezus obchodził Swoją ostatnią Wielkanoc wieczorem 13-go Nisan?
  • Myśl była podana, że rodowód w Ew. Łukasza podaje Kaina (Łuk. 3:36), jako syna Arfaksadowego, a ponieważ ten Kain jest opuszczony w rodowodzie 1 Ks. Moj. 11:10-26, na której chronologia podana w Tomie II-gim, rozdziału 2-go jest uzasadniona, nasza chronologia musi być błędna. Jak możemy zharmonizować tę sprawę z naszą chronologia?
  • Jeżeli Młodociani św. nie jedzą z pozafiguralnego chleba, pokładanego, jak to jest, że oni rozumieją głębokie rzeczy?
  • Czy pisma zatyt. Acta Pilati (Dzieje Piłata), Raport Kajfasza do Sanhedrionu, Rozmowa Jonatana z Pasterzami Betlejemskimi, Rozmowa Gamalijela z Józefem i Marią. Obrona Heroda Antipatra i Heroda Antipasa przed Rzymskim Senatem, są wiarogodnymi dziełami ich rzekomych autorów?

Ogłoszenia – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 90Nr: 090 – Wrzesień-Październik 1937 | Pobierz PDF


Przykładem wierzących – str. 66 | Treść artykułu
Być przykładem wierzących znaczy, że ktoś ma przedstawiać nie tylko swoim współpracownikom w Ewangelii, lecz szczególnie światu, jaką zasadą kierują się wierzący – w co oni wierzą, czego nauczają i jak żyją.

Dwa domy zbudowane i próbowane – str. 67 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’37, 62.

Żniwo Wieku Ewangelii we figurze i pozafigurze – str. 77 | Treść artykułu
Interesujące fakty ukryte w wersetach 4 Ks. Moj. 31:1-54 ukazują nam Żniwo Wieku Ewangelii w jego różnych zarysach.

Ogłoszenie – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 91Nr: 091 – Listopad-Grudzień 1937 | Pobierz PDF


Kres – str. 82 | Treść artykułu
Wielu myślało o biegu chrześcijanina jako tylko o unikaniu jawnego grzechu; inni włączyli unikanie tajemnych występków; inni postąpili jeszcze dalej i włączyli ogólne usposobienie do ofiarowania wielu spraw teraźniejszego życia; inni posunęli się jeszcze dalej i zrozumieli, że próbą uczniostwa jest zupełne oddanie się Panu, zupełne ofiarowanie ziemskiego życia i wszystkich spraw swoich pod wolę naszej Głowy, Panu; lecz prawie nikt nie pomyślał o tym, że wszystkie nasze ofiary i doświadczenia i samozaparcia muszą nas doprowadzić ewentualnie do „kresu” charakteru, którego Bóg zamierzył dla „wybranych”.

Żniwo Wieku Ewangelii we figurze i pozafigurze – str. 85 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’37, 80.

Dziesiąta europejska podróż Redaktora – str. 91 | Treść artykułu

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej w roku 1937 – str. 92 | Treść artykułu

Spis rzeczy w Teraźniejszej Prawdzie – str. 93 | Treść artykułu
Od roku 1923 do 1937.

Zawiadomienie – str. 96 | Treść artykułu